Версия за печат

00267-2018-0098

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 18РОП87 от дата 19.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, България 40000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180803tGyS6906049.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Реконструкция на ул. „Четвърти януари” в участъка от бул. „Шести септември” до бул. „Марица-юг”; Обособена позиция 2: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Княгиня Мария Луиза”, свързваща пешеходния тротоар пред входа на централни пловдивски гробища и пешеходен тротоар пред улица „Маяковски”; Обособена позиция 3: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Цариградско шосе”, свързваща пешеходните тротоари от двете страни на булеварда в района пред бензиностанция „ЕКО”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Реконструкция на ул. „Четвърти януари” в участъка от бул. „Шести септември” до бул. „Марица-юг”; Обособена позиция 2: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Княгиня Мария Луиза”, свързваща пешеходния тротоар пред входа на централни пловдивски гробища и пешеходен тротоар пред улица „Маяковски”; Обособена позиция 3: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Цариградско шосе”, свързваща пешеходните тротоари от двете страни на булеварда в района пред бензиностанция „ЕКО”. Мястото на изпълнение на предмета на поръчката - гр. Пловдив. Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е 53 000.00 лв. с вкл. ДДС (петдесет и три хиляди лева с включен ДДС) / 44 166.67 лв. без ДДС (четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки без включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.Стойността е разпределена по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Реконструкция на ул. „Четвърти януари” в участъка от бул. „Шести септември” до бул. „Марица-юг”– Прогнозна стойност на обособената позиция - 15 000.00 лв. с вкл. ДДС/12 500.00 лв. без ДДС. Посочената стойност е лимитна. Обособена позиция 2: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Княгиня Мария Луиза”, свързваща пешеходния тротоар пред входа на централни пловдивски гробища и пешеходен тротоар пред улица „Маяковски”- Прогнозна стойност на обособената позиция - 19 000.00 лв. с вкл. ДДС/15 833.33 лв. без ДДС. Посочената стойност е лимитна. Обособена позиция 3: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Цариградско шосе”, свързваща пешеходните тротоари от двете страни на булеварда в района пред бензиностанция „ЕКО”- Прогнозна стойност на обособената позиция - 19 000.00 лв. с вкл. ДДС/15 833.33 лв. без ДДС. Посочената стойност е лимитна. Количество и/или обем, други условия на обществената поръчка са съгласно техническите задания за проектиране, изискванията посочени в покана за участие и документацията на обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 44166.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Откритата процедура по ЗОП с предмет : „Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: „Многоетажен паркинг” в УПИ VІІ, обществени дейности-етажен гараж, социални дейности, кв.21 нов /кв.413 стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив; Обособена позиция 2: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Реконструкция на ул. „Четвърти януари” в участъка от бул. „Шести септември” до бул. „Марица-юг”; Обособена позиция 3: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Княгиня Мария Луиза”, свързваща пешеходния тротоар пред входа на централни пловдивски гробища и пешеходен тротоар пред улица „Маяковски”; Обособена позиция 4: Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Цариградско шосе”, свързваща пешеходните тротоари от двете страни на булеварда в района пред бензиностанция „ЕКО”. е открита с решение на Възложителя 18РОП44/19.04.2018 год., публикувана в РОП под номер 00267-2018-0046. Обществената поръчка по Обособени позиции №2, №3 и №4, предмет на настоящото възлагане е прекратена с Решение № 17 РОП44(3)/13.07.2018 г. на Възложителя на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП – за Обособена позиция №2; на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП – за Обособена позиция №3 и №4.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ДО „ЦОНЕВСКИ ПК” ООД, ЕИК 201596205 БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” №72 4000, ГР. ПЛОВДИВ тел.: +359 884 212 165, +359 889 722 335 e-mail: tsonevski.pcg@gmail.com за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1,2 и №3

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Достъп до доказателства по чл.134 от ППЗОП - осигурен е електронен, публичен, безплатен достъп до електронната преписка на прекратената обществена поръчка, на адрес в официалния сайт на община Пловдив, „Профил на купувача”, както следва: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180416fLEI6377204 Уникален номер на обществената поръчка в РОП 00267-2017-0046.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "СМСТИ" и Възложител, съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016 г.