00420-2018-0018

BG-Гълъбово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 35 от дата 14.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817696

BG344, Община Гълъбово, гр. Гълъбово бул. Република № 48, За: инж. Севдалин Сидеров - Директор ТСУ и ИРУ, България 6280, Гълъбово, Тел.: 041 868901, E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com, Факс: 041 864194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.galabovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://galabovo.org/porychki/926.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща изпълнението на рехабилитация на 6 улици на територията на община Гълъбово, както следва: 1. ул. „Места”, – от ОТ 30 до ОТ 56, гр. Гълъбово; 2 ул. „Н.Й.Вапцаров”, от ОТ 507 до ОТ 531, гр. Гълъбово; 3. ул. „Плиска”, – от ОТ 55 до ОТ 41б, гр. Гълъбово ; 4. ул. „Софроний Врачански”, – от ОТ 22 до ОТ 58, гр. Гълъбово; 5. . ул. „Хан Тервел”, до ул.”Янтра” – от ОТ 68 до ОТ 96, гр. Гълъбово; 6. ул. „Георги Бенковски”, от ж.п. прелез до ж.п. прелез – ОТ179а до 218а, гр. Гълъбово.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Строителството, обект на настоящата поръчка, се финансира от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Договор № 24/07/2/0/00386 от 23.03.2018 г.между община Гълъбово и Държавен фонд "Земеделие" гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" за изпълнение на проект № 24/07/2/0/00386 - „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на СМР от един строител е най--икономичният вариант за изпълнение на проекта. В случай на разделяне на СМР, бюджетът на финансовата помощ би бил недостатъчен, тъй като за една и съща работа няколко изпълнители ще трябва да мобилизират повече техника и персонал, отколкото един единствен изпълнител, доколкото за дейността е необходим определен минимум от собствена техника и персонал. При намаляване обема на СМР, няма да бъде налице линейно намаляване на необходимите ресурси. Например при разделяне на СМР на две еднакви обособени позиции, нито времето за изпълнение на всяка от тях би се съкратило двойно, нито минимално необходимата техника би се съкратила двойно. Например валяците трябва да бъдат не-по-малко от 3 бр., за всяка обособена позиция и не могат да бъдат 2 или 1 бр. ако обособената позиция е за част от общите СМР по поръчката, защото броят на валяците е технологично зададен за този вид работа, включително в Техническата спецификация на АПИ. Обособяването на отделни позиции, би довело до занижен обем СМР, несъответстващи на нормалния мобилизационен праг на строителя, който се формира от минимално необходимата техника и персонал за този вид работа – рехабилитация на улици, което обективно би стеснило кръга на потенциалните участници до околностите на гр. Стара Загора. Разделянето на обособени позиции на относително малка поръчка би се отразило на конкуренцията, тъй като делът на мобилизационните разходи за по-отдалечени участници, в цената на изпълнение на СМР нараства поради по-ниския обем на СМР, който те биха изпълнявали, вследствие разделянето им на обособени позиции, а офертите на такива участници биха били неконкурентоспособни. В случай на СМР за рехабилитация на улици този ефект е още по-засилен, в сравнение например с локални ремонти на улици, където ресурсите за изпълнение на ремонт са в близка до линейна зависимост спрямо обема на СМР, тъй като техниката може да се съкрати пропорционално на СМР и дейността е текуща, означаващо че изпълнителят няма да реализира дълъг престой преди да започне друг обект. При рехабилитация съществуват изисквания за температури на доставената асфалтова смес и непрекъснато полагане, налагащи по висок праг на ресурсна мобилизация. Доколкото прогнозната стойност е фиксирана величина и участниците няма да я надвишат, възниква риск от нелоялна конкуренция - изпълнителят да оферира изискуемото, но при работа да търси икономия за сметка на качеството, за да постигне ефективност при извършване на малък обем СМР, с техника и персонал които не може пълноценно да използва поради намален обем на дейностите. Самите сметни норми и единични цени, по които се определя бюджетът на безвъзмездната помощ, са формирани при предпоставка за оптимално използване на ресурсите за извършване на дейности в строителството. Такова оптимално използване на ресурси не би било налице, в случай че повече изпълнители се наемат за работа, която по обем не им позволява да използват техническите си възможности в достатъчна степен, което от своя страна би оскъпило поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1620020.62 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Отчитайки условията на чл. 73, ал.1 от ЗОП, чл. 21, ал. 8 от ЗОП и поръчките с идентичен или сходен предмет, които са известни на възложителя към момента и във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, е взето решение за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.176 и сл. от ЗОП, когато не са налице условията за провеждане на процедури по чл. 18, ал.1, т.1-10).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Петров Василев - действащ съгл. Заповед № 322/ 02.04.2018 г на Кмета на Община Гълъбово /ПП/

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на община Гълъбово