Версия за печат

02917-2018-0001

BG-гр. Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер АСД-16-001 от дата 14.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 116045521

BG324, Областна администрация, на област с административен център град Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, За: Маргарита Тинчева, България 7200, гр. Разград, Тел.: 084 616201; 084 616236, E-mail: rz.oblast@rz-government.org, Факс: 084 662114

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rz.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rz.government.bg/bg/243-profiloarazgrad.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград, Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, одобрено от Министерство на културата неразделна част от настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка е за инженеринг - т.е. проектирането и изпълнението на строителството се възлагат с един договор, на един изпълнител. Целта е да се осигури бързина при изпълнението на строителството, тъй като при инженеринга се спестява време като не се провеждат отделни процедури за избор на проектант и за избор на строител. Поръчката включва един обект и поради технически и икономически причини, както и без да се затруднява техническото изпълнение, не може да бъде разделен на самостоятелни обекти, които да бъдат предмет на самостоятелни договори за обществени поръчки, съответно да бъдат предмет на отделни обособени позиции. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнението на различните обособени позиции, а оттам и до възможни разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане на изпълнението на строителството и разделяне на отговорностите по договора. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в конкретния случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и трудности за възложителя при организирането и провеждането на процедурата, което ще отложи във времето определянето на изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1980000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка, за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 5 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 980 000. 00 лв. (един милион деветстотин и осемдесет хиляди лева) без вкл. ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на пряко договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Към датата на решението за отриване на процедурата и обявяване на поръчката не е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката. Предвид това, че при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, на основание чл. 114 от ЗОП, изпълнението на договора с избрания изпълнител ще бъде отложено до момента на осигуряване на финансиране. В случай, че не бъде осигурено финансиране за изпълнение на проекта, изпълнението на поръчката няма да бъде възложено. В този случай всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. На основание чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Гюнай Хюсмен Хюсмен

VIII.2) Длъжност

Областен управител – Област Разград