01073-2018-0004

BG-гр.Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер РД-09-281 от дата 14.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, гр.Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_chrez_protcedura_publichno_sastezanie_po_zop_s_predmet_smetosabirane_i_smetoiz-1331-1.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка касае сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО генерирани от жилищни и нежилищни имоти на община Мъглиж. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци на територията на населените места в община Мъглиж, която да е в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. При стартиране на поръчката, избраният Изпълнител следва да осигури 50 /петдесет/ контейнера тип ”Бобър” с вместимост 1,1 м3 за твърди битови отпадъци. Броят на съдовете за твърди битови отпадъци през периода на изпълнение на поръчката може да варира, съобразно закупените нови и бракуваните негодни съдове. Ефективната организация на сметосъбиране и сметоизвозване изисква: - осигуряване на необходимата периодичност на извозване; - използуване на подходяща по вид сметоизвозна техника с цел постигане на ефективно сметосъбиране и сметоизвозване; - осигуряване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на община Мъглиж.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение услуги, които са взаимосвързани, и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Взаимосвързани са отделните дейности, включени в предметния обхват на изпълнение от обекта на възлагане, чието функционално предназначение и техническо изпълнение не позволява механичното им разделяне в отделни обособени позиции и би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от обществената поръчка. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Мъглиж в една обща процедура, е че предвидените за изпълнение дейности са систематично, икономически и технически неделими. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се даде възможност Участниците, респ. бъдещият Изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на услугата, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно осигурените в бюджета на община Мъглиж средства, максималният финансов ресурс за изпълнение на предмета на поръчката е 200 000 лева без ДДС. Взета е предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка и прогнозните стойности на поръчките със сходен предмет, които са известни на възложителя към датата на обявяване на настоящата обществена поръка, и които попадат в праговете на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП и факта, че естеството на услугата, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Мъглиж