Версия за печат

00267-2018-0096

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

15. Електроника


Решение номер 1272 от дата 03.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, бул. Шести септември № 274 ет. 4, За: Недялка Василева Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4019, Пловдив, Тел.: 0359 32622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 0359 32666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на консумативи за улично осветление за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на консумативи за улично осветление за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив. Консумативите са изчерпателно описани по вид и характеристика в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. Техническите характеристики и изисквания за качество и изпълнение на поръчката са представени в техническата спецификация на възложителя, която e неразделна част от документация за обществена поръчка. Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно описани в проекта на договора към документацията за обществена поръчка и са в съответствие с действащото законодателство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в предвид нейния предмет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 833333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив, като средствата ще бъдат прехвърлени за 2018 год., за 2019 год. и за 2020 год. в бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив 5.2. Начините на плащане са посочени в проекта на договора. 5.3. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 1 000 000 лв. (един милион) с ДДС или до 833 333.33 лв. (осемстотин тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки ) без ДДС. Сумата е разпределена в бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив за изразходване, както следва: за 2018 г.: до 120 000 лв. с ДДС /до 100 000 лв. без ДДС за 2019 г.: до 680 000 лв. с ДДС/ до 566 666.67 лв. без ДДС за 2020 г.: до 200 000 лв. с ДДС/ до 166 666.67 лв. без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

и.д. Директор на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив съгласно Заповед № 18ОА1760/01.08.2018 г. на Кмета на Община Пловдив и Възложител съгласно Заповед № 18ОА1770/06.08.2018 г.