Версия за печат

00272-2018-0003

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/75-смр-публично-сътезание-ор-на-път-vid-1160.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 192 от 13.04.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2018-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са изпълнението на участъци от четвъртокласен път VID 1160 (ІІІ-114, Дреновец-Ружинци)-Бело поле –(ІІІ-114) на територията на община Ружинци и включват: Асфалтобетонови кърпежи. Фрезоване на асфалтова настилка, Преасфалтиране на отделни участъци, Почистване на банкети. Изрязване на храстова растителност. Всички видове строително-монтажни работи ще се извършат при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 127 от 06.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG311, „БКС-БЪДИНСТРОЙ” АД, гр.Видин, ул. „Пейо Яворов” № 1, България 3700, Видин, Тел.: 094 601477, E-mail: bks_vidin@abv.bg, Факс: 094 601470

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„ОР на път VID 1160 (ІІІ-114, Дреновец-Ружинци)-Бело поле –(ІІІ-114) от км. 0+000 до км. 1+300”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.08.2018 г. 

Крайна дата

05.09.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
41666.67 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.08.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
41666.67 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци