Версия за печат

00887-2018-0001

BG-Първомай:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 28 от дата 31.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115516059

BG42, Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай ЕООД, ул. Княз Борис І №51, За: Гинка Балева, България 4270, Първомай, Тел.: 0359 0896835045, E-mail: mbal_par@abv.bg, Факс: 0359 03363165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-parvomay.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-parvomay.com/периодични-доставки-на-медицински-ко-2/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай”. Доставките се извършват след периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до адреса на Възложителя. Предвидените прогнозни /приблизителни/ количества по позиции са посочени в спецификация в табличен вид, приложена към утвърдената от възложителя документация за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 351895.01 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и не са налице условията за провеждане на някоя от останалите процедури по ЗОП, поради което са налице изискванията и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за открита процедура. Откритата процедура гарантира в най-голяма степен публичност на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е достъпна за всички заинтересовани лица на интернет-адреса(профил на купувача) на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сългасно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румяна Димитрова Бойлова

VIII.2) Длъжност

Управител