Версия за печат

01389-2018-0005

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 14 от дата 27.08.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/dostavka-na-akumulatorni-baterii-akumulatori-razdelena-na-2-obosobeni-pozicii.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори)”, разделена на 2 обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори)" съответстващи на Техническата спецификация - Раздел I от Документацията за участие, разделена на 2 обособени позиции: - ОП № 1 „Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори) за автобуси, закупени по проект BG161PO001-1.5.03-0002 Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално развитие " 2007-2013г. - доставката на акумулатори по тази обособена позиция следва да е съпроводена освен с оригинална фактура за сумата на доставката на съответния брой акумулатори и с писменно одобрение от Solaris Bus& Coach S.A., че доставените акумулатори могат да бъдат използвани в гаранционни автобуси Solaris Urbino 12, 18 и 12 CNG. - ОП № 2 „Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори за моторни превозни средства, собственост на Възложителя” При сключване на договора Изпълнителя следва да представи документи от производителя, с които се потвърждават предложените гаранционни срокове и техническите параметри по отношение на стартов ток /А/ и капацитет по ЕН 50342-1:2006 на предложените акумулаторни батерии (в случай, че Изпълнителят не е производител на акумулаторите).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 168000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП за доставки, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура измежду посочените в чл.18 от ЗОП. Провеждането на публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката,свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, прозрачност при разходването на финансовите средства. Публичното състезание ще даде възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Жельо Петров Алексиев

VIII.2) Длъжност

Председател на съвета на директорите, упълномощен от изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД да го представлява и изпълнява функциите на Възложител съгласно нот.заверено пълномощно рег. № 1058 от 24.07.2018г.