Версия за печат

00210-2016-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе 7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 0359 28100990;0359 889102616, E-mail: itodorova@naas.government.bg, Факс: 0359 28100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/3756.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/службаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-42 от 24.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-9/ 30.05.2017 г. на Централния орган за покупки с предмет "Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", обособена позиция №3 "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЦУ-02-199 от 02.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „АТС България“ ООД, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов” №16, България 1750, София, Тел.: 0358 29752073, E-mail: tender@atsbulgaria.com, Факс: 03582 9752073

Интернет адрес/и:

URL: http://atsbulgaria.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.05.2018 г. 

Крайна дата

16.11.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
210 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
504 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: доц. д-р Младен Викторов Младенов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор