Версия за печат

00267-2018-0093

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 18РОП84 от дата 20.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Вероника Шеханова- юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: todor_todorov@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на топлинна енергия до вход/изход на вътрешните отоплителни инсталации за сгради общинска собственост по две обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на топлинна енергия до вход/изход на вътрешните отоплителни инсталации за сгради общинска собственост по две обособени позиции, а именно : Обособена позиция №1: Доставка на топлинна енергия за сграда на пл. Стефан Стамболов" №1 в гр. Пловдив и Обособена позиция №2: Доставка на топлинна енергия за сградата на Общностен център за деца и семейства на ул. "Вратцата" №4 в гр. Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правното основание за възлагане на настоящата обществена поръчка по реда на договаряне без предварително обявление -чл.79, ал.1, т. 3 , б. "в" от ЗОП е обусловено от обстоятелството, че възлагането на поръчката на друго лице, различно от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, би довело до нарушаване на изключителни права, предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват такава дейност. Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда, за да се задоволи необходимостта на възложителя от сключване на договор за доставка на топлинна енергия. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлина енергия. Възложителят е избрал провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление и сключване на договор за възлагане на поръчката с ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив, поради това, че това е единственото дружество за гр. Пловдив, което по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката има издадена лицензия за пренос на топлинна енергия. ЕВН България Топлофикация" ЕАД притежава издадена лицензия № Л-010-05/ 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия от КЕВР за територията на гр. Пловдив, със срок на действие от 20 години. Съгласно регистъра на КЕВР, дружеството „Топлофикация Пловдив“ ЕАД е преобразувано от дружеството „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. В територията на действие на издадената от КЕВР лицензия попадат и сградите на възложителя и неговите звена на територията на гр. Пловдив. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД има изключителни права по смисъла на &2, т. 47 от ДР на ЗОП на територията на гр. Пловдив. Предвид гореописаното и поради това, че „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е единственото дружество, което притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за пренос на топлинна енергия за района на гр. Пловдив се обуславя и необходимостта от провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП. Интернет адрес на общодостъпните доказателства (лицензии): http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП (не изготвя и не изпраща покана за участие в процедурата), тъй като ще сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, ЕИК 115016602, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписване на договора изпълнителят следва да представи документи по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП. Договорът ще бъде сключен за срок от 5 (пет) години. "ЕВН България Топлофикация" ЕАД се задължава да поддържа валидна лицензия за пренос и производство на топлинна енергия за целия период на договора. В случай че срокът на лицензията не бъде продължен по реда на чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, то договорът се прекратява. Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет на адрес: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-Кмет ОИЗЕУО и Възложител, съгласно заповед № 16ОА1356/07.06.2016г.