Версия за печат

00045-2018-0015

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 185 от дата 16.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов 15а, За: Петя Гавазова - звено ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на „КОЦ – Пловдив” ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва извършване на охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на „КОЦ – Пловдив” ЕООД посочени в Техническа спецификация към поканата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и неделим, тъй като включва извършване на охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на „КОЦ – Пловдив” ЕООД. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би било икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно за възложителя (създаване на технически, организационни и др. затруднения)

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 192000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП и във връзка с разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от ППЗОП Възложителят открива процедура по пряко договаряне с предмет: „Охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на „КОЦ – Пловдив” ЕООД

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, ЕИК 121819662, със седалище и адрес на управление: Гр. София, 1407, район Лозенец, Ул. „Сребърна” №14, Представлявано от управителите Атанас Симеонов и Александър Митев. 2. „Мега Сот” ЕООД, ЕИК 127592171, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул.ДОБРИ ВОЙНИКОВ No 14 Представлявано от управителите Велико Тодоров Великов. 3. „ММ Груп” ООД, ЕИК 126733975, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, ул. Добруджа No 17 Представлявано от управителите Илиян Георгиев Илчев.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка на интернет страницата на Възложителя, www.onkoplov.com в раздел "Профил на купувача” на интернет адрес: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180813FVyk1402573

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител