Версия за печат

00338-2018-0024

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ЗОП-47 от дата 15.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом №37А, За: В.Станкова и инж.Камен Илиев, България 7200, Разград, Тел.: 084 618173;084 618141, E-mail: obstina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СЕЗОНИ 2018/2019 Г. И 2019/2020 Г.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да се осигури нормална проходимост и безопасна експлоатация на общинските пътища през два зимни експлоатационни сезона, както и достъп до населените места от общината, и се изпълнява при спазване на Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, действащите технически правила и норми, указанията и инструкциите на НАПИ и приложимата законова уредба. Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане. 1. Изпълнителят на поръчката извършва следните дейности: - Подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане за всеки от двата експлоатационни сезона, технически прегледи на машините и съоръжения, осигуряване на необходимите материали и др.; - Поддържане на специализираната техника за изпълнение на поръчката за своя сметка в добро техническо състояние за целия период на изпълнение на поръчката; - Денонощно дежурство на хора и техника през експлоатационните сезони; - Осигуряване на данни и прогнози за метеорологичната обстановка с оглед осигуряване организация за изпълнение на поръчката; - Осигуряване на опорен пункт/ове/ за изпълнение на поръчката; - Събиране и предаване за своя сметка на информация за състоянието на пътната мрежа през експлоатационния сезон; подаване на информация на дежурните от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; - Снегопочистване на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане; - Разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания; - Отстраняване на уплътнени снежни и снежно-ледени пластове, поледица и снежна каша; - Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: доставка и разпръскване на минерални материали и химични вещества; - Пресичане на снежни валове върху банкета за осигуряване на нормално оттичане на водата от пътното платно; - Спиране и отклоняване на движението при бедствия и аварии през зимния сезон; - Извличане на закъсали превозни средства; - Снегозащита на пътищата и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания; - И всички предвидени в Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата. 2. Дейностите за зимно поддържане на пътищата се извършват от Изпълнителя в съответствие с одобрените от Възложителя и ежегодно актуализирани оперативни планове за зимно поддържане, включително за действие при утежнени зимни условия и при обилни снеговалежи. Изсичане на храсти, други работи по банкетите и в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания може да се извършат и преди настъпването на експлоатационния сезон.Срок за изпълнение на поръчката – 30.04.2020 г. или до отпадане на зимните условия, ако те продължат след тази дата. Поръчката се изпълнява на два етапа съответно за всеки от двата експлоатационни сезона 2018/19 и 2019/20 г., като сроковете за изпълнение на всеки етап са съответно : За експлоатационен сезон 2018/2019 г. – зимно поддържане и снегопочистване от датата на договора до 30.04.2019 г. или отпадане на зимните условия, ако те продължат след тази дата. За експлоатационен сезон 2019/2020 г. – зимно поддържане и снегопочистване от 01.10.2019 г. до 30.04.2020 г. или отпадане на зимните условия, ако те продължат след тази дата . Изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания – от датата на договора до 30.04.2020 г. Изискванията и сроковете за възстановяване на пътната проходимост са съгласно „Техническа спецификация и описание на поръчката“ и НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Спецификата на предмета на поръчката, а именно осигуряване на нормална проходимост и безопасна експлоатация на общинските пътища през два зимни експлоатационни сезона, както и достъп до населените места от общината, дейности, свързани с премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение, не позволява отделянето на дейности или група дейности в самостоятелна обособена позиция, поради функционалната и технологичната обвързаност между предвидените дейности и организацията на работния процес. Разделянето би довело до значителни затруднения в техническото изпълнение, лошо качество и липсва на солидарна отговорност, поради необходимостта от сложна координация между отделни изпълнители, и между всеки от тях и възложителя, тъй като дейностите са от такова естество, че са взаимно свързани по начин и в степен, които при разделяне биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност предвид обстоятелството, че всяка една дейност е свързана с останалите, т.е. сходни по своето естество които са необходими за изпълнение и обуславя извършването им от един изпълнител. Организацията на работния процес, технологическата последователност и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, който може да бъде обединение на отделни субекти. В противен случай, координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да застраши точното и качествено изпълнение на поръчката. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публични средства, в случая се приема, че разделянето на обособени позиции не е целесъобразно. Неразделянето не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието в процедурата на икономически оператори.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 444362 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е на стойност равна или по-голяма от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 444 362 лв./четиристотин четиридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева /без ДДС и възложителят реши да открие открита процедура по ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността и законосъобразността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за тази процедура, възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата, при която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта, съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл. 100, ал.3 от ЗОП Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

кмет на Община Разград