Версия за печат

02716-2018-0117

BG-с. Кости:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер ПО-05-69 от дата 15.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости към Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: юрист Мария Велчева, България 8283, с. Кости, Тел.: 0886 843613, E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2350.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Управление, стопанисване и опазване на горски територии


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца за нуждите на ТП "ДГС Кости". 2.Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставяне на вода с питейни качества, отговарящи на изискванията за качество, посочени в нормативните документи по Наредба №9 от 16.03.2001 г., издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на околната среда и водите, посл. изм. и доп. бр. 102 от 12.12.2014 г., както и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор. 3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца, считано от датата на подписванена договора. 4. Място на изпълнение на поръчката - административната сграда на ТП "ДГС Кости" и сградата бивш "Работнически стол" на ТП "ДГС Кости", находящи се в село Кости. 5. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват съгласно общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор - "Водоснабдяване и Канализация" ЕАД - гр. Бургас. 6. Възложителят запазва възможността при придобиване на нови обекти да включи същите към вече сключения договор. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват при спазване на действащото в Република България законодателство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции не е обосновано от техническа и правна гледна точка. Извършването на услугата по доставка на питейни води и отвеждане и пречистване на отпадъчни води на територията на Възложителя е в изключителните права само на един изпълнител - "ВиК"ЕАД-Бургас.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание Заповед № РД-10-8/16.01.2018 г. и Разрешение вх. ПО-10-3/09.02.2018 г. на Директора на "ЮИДП" ДП - гр. Сливен и Разрешение от МЗХГ с вх. № ПО-10-15/26.04.2018 г. , Директорът на ТП „ДГС Кости“ е оправомощен да организира и проведе процедура по пряко договаряне при условията на чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, бук. "в" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“. На основание чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3,буква „в“ от ЗОП, в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да прилагат пряко договаряне с определени лица. За възложителя възниква необходимостта да сключи договор за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за своите обекти/сгради. Съгласно разпоредбата на чл. 198а от Закона за водите (ЗВ) територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на В и К системи и за предоставянето на ВиК услуги се разделя на обособени територии. Съгласно чл. 198о, ал. 2 от ЗВ в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане. Съгласно чл. 198 "а", ал. 1 от ЗВ за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. На основание § 34 от ПЗР на ЗВ, във връзка с чл. 198 от същият закон, с Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. ДВ, бр.7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройство, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, обхвата на обособените територии и техните граници. Съгласно това решение, т. 6 ВиК оператора “Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – Бургас обхваща територията на 13 общини, в т.ч. и на община Царево, на чиято територия извършва дейността си Възложителя и се намират неговите обекти/сгради. В тази връзка “Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – Бургас притежава изключителни права за предоставяне на услугите предмет на тази поръчка и възлагането и попада в хипотезата на чл. 79, ал. 1 т. 3, б. “в” от ЗОП. На основание чл.134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да бъдат изпращани, т.к. същите са достъпни в електронен, публичен, безплатен регистър поддържан от КЕВР на следния адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf, вписан ВиК оператор под №7. Също достъпна информация линк към Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. ДВ, бр.7/2010 г.) : file:///D:/Downloads/7_10.pdf С настоящата процедура на пряко договаряне с определени лица се цели предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за обектите/сградите на ТП „ДГС Кости“ , намиращи се на територията на Област Бургас, Община Царево за срок от 48 месеца. Предвид посоченото дружеството, което е определено да извършва тази дейност, има изключителни права на съответната територия и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП няма да бъдат приложени разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, следователно няма да се изпраща покана за участие. На основание чл. 79, ал. 1, т. 3 б."в" от ЗОП, след влизане в сила на настоящето решение за откриване на процедурата, Възложителят ще сключи договор с дружеството представляващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на Община Царево - "Водоснабдяване и Канализация" ЕАД – гр. Бургас. При подписване на договора, Изпълнителят следва да изпълни задълженията си по чл. 65, ал. 2 от ППЗОП и да представи документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП /във вр. с чл. 54 и чл. 58 от ЗОП/.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цените на видовете услуги - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се определят и изменят от КЕВР, съгласно действащото в страната законодателство и не трябва да бъдат по-високи от приетите с актуалните решения на КЕВР. При промяна на утвърдените от КЕВР цени, същите имат действие, без да е необходимо сключването на анекс към договора. В профила на купувача е записана като първа дата - 03.09.2018 г., тъй като формуляра не позволява да няма дата, но в случай, че бъде постигната договореност между страните преди тази дата и договорът за изпълнението ще бъде сключен преди нея.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1,т. 5 бук. "a" от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цветомир Ангелов Генов

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП "ДГС Кости"