Версия за печат

00447-2017-0005

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/razshiryavane-kapaciteta-na-masivi-za-shranenie-na/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-11 от 22.11.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2017-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията Дейност 1. Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни и сървъри, виртуализация и информационна сигурност, доставка, монтиране и конфигуриране; Дейност 2. Доставка на софтуер и лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията, доставка, монтиране и конфигуриране; Дейност 3. Доставка на комуникационно оборудване за обезпечаване на свързаността между информационните центрове на Агенция по вписванията, както и с териториалните й звена, доставка, монтиране и конфигуриране.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-141 от 14.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЛИТЕКС ТАУЪР, ул.“Лъчезар Станчев“ №3, ет. 4, България 1756, София, Тел.: 02970 4040, E-mail: office@telelink.com, Факс: 02970 4042

Интернет адрес/и:

URL: http://www.telelink.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3064504 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Чл. 3.2; Преди промяната: Изпълнителят ще открие сметка за разплащане на дължимите суми; След промяната: Възложителят ще открие сметка за разплащане на дължимите суми; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3064504 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащането по дейности 1 и 3 е извършено на 22.05.2018 г. чрез закриване на акредитив за сумата 3 471 687,60 лв. с ДДС. Плащането по дейност 2 е извършено на 13.07.2018 г. чрез закриване на акредитив за сумата 205 717,20 лв. с ДДС.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Зорница Иванова Даскалова
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор