Версия за печат

00267-2018-0091

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 18РОП82 от дата 15.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка. Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на куриерски услуги в съответствие с техническата спецификация - предоставяне на обикновени и експресни куриерски услуги по смисъла на параграф 1, т. 18 от ДР на ЗПУ, които гарантират приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както и предоставянето на всички или някои от следните допълнителни услуги: - събиране от адреса на подателя; -доставяне до определена дата; -възможност за смяна на направлението и получателя в движение; -уведомяване на подателя за получаването на пратката; -контролирано наблюдение и проследяване на пратките.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, предвид следните мотиви: - Предметът на процедурата представлява самостоятелно обособена позиция (ОП 2) от частично прекратена процедура (публично състезание), с уникален номер в РОП: 00267-2018-0049, при обявяването на която, възложителят е преценил за целесъобразно услугите, предмет на настоящата поръчка, респективно на ОП 2 от частично прекратената, да бъдат обособени в една поръчка/обособена позиция; - Предвид прогнозната стойност и еднородността на услугите (куриерски услуги), възлагането само на една поръчка ще да доведе до икономии от мащаба и обхвата, и ще улесни управлението за възлагащия орган, без това да доведе до понижаване или отстраняване от пазарно участие на по-малки или по-специализирани изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 54209.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка има за предмет услуги по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, с код по CPV: 64100000, и прогнозната й стойност попада в праговете по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, поради което обществената поръчка се възлага с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е с включено предвиденото подновяване.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО в община Пловдив, упълномощен със Заповед № 16ОА1356/07.06.2016 г. на Кмета на община Пловдив.