00447-2018-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

30. Телекомуникации


Решение номер РД-04-17 от дата 13.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОД, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът включва предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, обособени в частна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката представлява осигуряване на една и съща по вид услуга за различни населени места (и комуникационни точки в тях) в България. Услугата трябва да бъде изпълнявана по един и същи начин във всички точки на страната, поради което предметът на поръчката е неделим. Това води до невъзможност за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 759360 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката в размер на 759 360,00 лева без ДДС надвишава прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и следва да бъде проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с публикуване на обявлението за оповестяване откриването на процедурата в ОВ на ЕС, съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Пред КЗК, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Зорница Иванова Даскалова

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор