Версия за печат

00210-2016-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-originalni-toneri-i-drugi-konsumativi-/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-42 от 24.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на Агенция по вписванията, въз основа на Рамково споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г. по обособена позиция 2 от поръчка на ЦОП „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-100 от 21.08.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОНОС ООД, бул. Ал. Стамболийски №84, Бизнес града Urban Model, ет. 7, офис 38-39, България 1303, София, Тел.: 00270017-017, E-mail: zop@officemarket.bg, Факс: 0022822-1900

Интернет адрес/и:

URL: http://www.officemarket.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

21.08.2017 г. 

Крайна дата

16.11.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
98976 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
98966.86 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен до достигане на максималната му стойност, но не по-късно от 16.11.2018 г. Стойността е изразходена с последното плащане на 04.07.2018 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Зорница Иванова Даскалова
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор