Версия за печат

00841-2018-0004

BG-село Ковачевци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 4 от дата 08.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=11249.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Ремонт общински обекти – 2018 г." - три обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП - изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП; Предметът на настоящата обществена поръчка е "Ремонт общински обекти – 2018 г." Обособена позиция №1: „Ремонт на улично осветление с.Егълница“ Обособена позиция №2: „Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Сирищник“ Обособена позиция 3: „Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Ракиловци” Предмет на настоящата поръчка са ремонтни работи, свързани с ремонт на улично осветление в село Егълница и ремонт на паметници на загиналите във войните в селата Сирищник и Ракиловци. Видовете СМР са съгласно Техническата спецификация на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 17335 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят провежда процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП предвид обстоятелството, че не са налице предвидените в чл.182, ал.1 от ЗОП основания за провеждане на процедура на пряко договаряне и при спазване на прогласените в чл.2, ал.1 от ЗОП принципи Възложителят открива процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка, при която заинтересованите лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за процедура публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата. Към датата на откриване на процедуратаизборът и е съобразен с всички обявени до момента процедури.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Кирилов Станимиров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ковачевци