Версия за печат

00826-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св.Наум ЕАД, ул.Доктор Любен Русев №1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: s.bacheva@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svnaum.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri/item/386-op-79-dostavka-na-meditsinski-konsumativi-za-nuzhdite-na-mbalnp.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-41 от 24.02.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 226 от 14.07.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.2, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrtading.bg, Факс: 02 8133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД по обособена позиция 1

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
18223.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 35.16% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6490.13 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 150 BGN

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад.проф.д-р Иван Господинов Миланов,дмн
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор