00267-2018-0085

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 2914 от дата 01.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040604

BG421, Общинско предприятие Чистота-Пловдив, ул. Даме Груев №64А, За: Таня Узунова-юрисконсулт, ОП Чистота, България 4004, Пловдив, Тел.: 0882 002331, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив” по 3 (три) самостоятелно обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставката на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив” по 3 (три) самостоятелно обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова електрическа самоходна вакуумна машина”; ОП № 2 - „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова демаркираща машина за премахване на пътна маркировка” и ОП № 3 - „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова ръчноводима машина за полагане на пътна маркировка”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималният финансов ресурс за изпълнение на доставките по трите обособени позиции, предмет на настоящата обществена поръчка, е общо 80 000 лв. без включен ДДС. Предвид на това, че Възложителят няма планирани други поръчки със сходен предмет и с оглед на това, че прогнозната стойност на поръчката попада в стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, избраната процедура е "публично състезание" по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Василев Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор на Общинско предприятие "Чистота"-Пловдив и Възложител съгласно Заповед №18ОА1502/03.07.2018г. на кмета на Община Пловдив