Версия за печат

02716-2018-0106

BG-Несебър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер РД-10-36 от дата 30.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540172

BG341, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен, ул.Дюни 21, За: Милен Матев Трендафилов, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 43383, E-mail: dlsnesebur@uidp-sliven.com, Факс: 0554 42669

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2304.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Лов, развъждане на дивеч и свързаните с тях услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на агротехнически услуги ( оран, сеитба, жътва и др.) за производство на земеделски култури – пшеница, за нуждите на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - НЕСЕБЪР“ - 50 дка в Горски разсадник "Поморие".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Предоставяне на агротехнически услуги ( оран, сеитба, жътва и др.) за производство на земеделски култури – пшеница, за нуждите на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - НЕСЕБЪР“ - 50 дка в Горски разсадник "Поморие".

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите следва да се извършват от един Изпълнител, който при заявяване от страна на Възложителя да извършва посочените в техническата спецификация дейности.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Димитър Божинов Мандулев

VIII.2) Длъжност

Директор