Версия за печат

00546-2018-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер З-204 от дата 30.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6, За: Айсел Юсеин, Росица Христова, Ивета Малинова, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: ayusein@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170505FiWH1005192.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на " УСБАЛО" ЕАД за срок от 12 месеца"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология” ЕАД условия по 216 обособени позиции.Следните обособени позиции от Техническата спецификация с №№ 2, 6, 8, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 151, 194, 204, и 207 включително са разделени на подпозиции (номенклатури), като оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в посочените обособени позиции е задължително. Неоферирането на всички подпозиции (номенклатури) в обособени позиции №№ 2, 6, 8, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 151, 194, 204 и 207 включително от Техническата спецификация е основание за отстраняване от процедурата. Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1589440.56 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 1589440.56 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съобразно чл.21, ал.6 ЗОП Възложителят е възложил 5 обособени позиции ( с подпозиции) по реда, валиден за индивидуалната им стойност, тъй като стойността на обособените позиции не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги, респективно общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Възложителят възлага 5 (пет) обособени позиции със подпозиции на обща стойност 37 024.00 лв. без ДДС по реда на чл.21, ал.6 във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, а именно: ОП "Еднократни стерилни скалпели с острие от въглеродна стомана и пластмасова дръжка и протектор, оп. от 10 бр., размери от №10 до №24, материал на острието: 102 Cr6, твърдост: 62-66 HRC. Дръжка от полистирол и протектор покриващ острието напълно, с възможност за повторно поставяне. Цветно кодиране на кутията на различните размери скалпели, изображение на формата на скалпела на външната опаковка." с 8 подпозиции:1- № 11- 5 000 бр.; 2- № 15- 5 000 бр.; 3- № 18- 1000 бр.; 4- №20- 800 бр.; 5- № 21- 1000 бр.; 6- № 22- 1000 бр.; 7- № 23- 1000 бр.;8- № 24- 100 бр.; ОП"Скалпел с регулируемо острие, стерилен № 11"- 240 бр; ОП "Еднократни, стерилни остриета за скалпел от въглеродна стомана, 100 бр. в опаковка, твърдост: 57-61 HRC. Цветно кодиране на кутията на различните размери остриета, изображение на формата на острието на външната и вътрешната опаковка." с 10 подпозиции: 1- № 11-2000 бр.; 2- № 12-1000 бр.; 3- № 15-2000 бр.; 4- № 18-500 бр.; 5- № 20- 1000 бр.; 6- № 21- 20000 бр.; 7- № 22- 2000 бр.; 8- № 23- 2000 бр.; 9- № 24- 800 бр.; 10- № 25-600 бр.; ОП"Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, AQL 1.5 " с 4 подпозиции: 1- S- 100000 бр.; 2- M - 150 000 бр.;3- L - 200 000 бр.; 4- XL- 5000 бр.; ОП"Еднократни инструменти изработени от неръждаема стомана, отговаряща на стандарт ASTM-F899 i ISO-7153-1" с 23 подпозиции:1-Ножици права с остри върхове- 50 бр.; 2-Ножици извита с остри върхове- 50 бр.; 3- Метален отстранител за шевове дължина 100 мм- 20 бр.; 4- Иглодържател Mayo Hegar дължина 140 мм -20 бр.; 5-Операционна ножица права тъпа дължина 180 мм- 300 бр.; 6- Операционна ножица извита тъпа дължина 180 мм- 120 бр.; 7- Операционна ножица права остра дължина 180 мм - 30 бр.; 8-Операционна ножица права остриета остро и тъпо дължина 180 мм - 50 бр.; 9- Маyo дисекционна ножица дължина 140 мм- 10 бр.; 10- Маyo дисекционна ножица дължина 170 мм- 10 бр.; 11- Metzenbaum дисекционна ножица извита, дължина 140 мм- 10 бр.; 12-Metzenbaum дисекционна ножица извита, дължина 180 мм- 100 бр.; 13- Metzenbaum дисекционна ножица права, дърлжина 200 мм- 100 бр.; 14- Metzenbaum дисекционна ножица извита, дължина 200 мм- 200 бр.; 15- Spencer ножици за съшиване, дължина 110 мм- 50 бр.; 16- Kocher хемостатичен форцепс прав дължина 160 мм - 60 бр.; 17-Kocher хемостатичен форцепс прав дължина 240 мм - 80 бр.; 18- Kocher хемостатичен форцепс извит, дължина 160 мм - 60 бр.; 19- Стандартен дисекционен форцепс със зъбци дължина 100 мм - 100 бр.; 20- Стандартен дисекционен форцепс със зъбци дължина 120 мм - 100 бр.; 21-Стандартен дисекционен форцепс със зъбци дължина 140 мм - 100 бр.; 22- Halstead хемостатичен форцепс прав дължина 120 мм без зъби- 100 бр.; 23- Halstead хемостатичен форцепс прав дължина 120 мм 1 х 2 зъби- 100 бр.;


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

УСБАЛО ЕАД в качеството си на публичен възложител на основание чл.73, ал.1 от ЗОП избира открита процедура с оглед на прогнозната стойност на поръчката, определена по реда на чл.20, ал.1, т.1, б.Б от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "УСБАЛ по онкология" ЕАД, гр.София