Версия за печат

00579-2018-0002

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер ОП-7(1) от дата 30.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Детска градина „Патиланци“ е разположена на площта на УПИ VII – 540, кв. 18, по ПУП на с. Микрево, общ. Струмяни е 3 460,00 м2. Сградата е за обществено обслужване и съдържа следните помещения: Полуподземна част - Сутерен – полувкопан. Светлата височина на помещенията е 3,00 м и включва коридор – 22,21 м2, кухня, перално и помощни помещения, физкултурен салон, котелно. Надземна част - Първи, партерен етаж. Светлата височина на помещенията е 3,50 м с фоайе – 10,79 м2 и приемна, помещение за първа група, помещения за втора група, яслена група и други общи помещения; Надземна част - Втори етаж. Светлата височина на помещенията е 3,50м и включва стълбище – 15,53 м2 и офис – домакинка – 7,39 м2; помещения за трета група и четвърта група и други общи помещения. В рамките на настоящата обществена поръчка е предвидено да се извърши ремонт на покрив, топлоизолиране на фасади, ремонт и реконструкция на вътрешни помещения (сутерен, първи и втори етаж), ремонт на силови и осветителни инсталации, изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация, изпълнение на мерки за пожароизвестяване и пожарна безопасност, ремонт на ВиК инсталации, доставка и монтаж на радиатори, въздуховоди и климатична техника, доставка и монтаж на слънчева инсталация с четири слънчеви колектори. В рамките на договора трябва да бъде изпълнени вертикална планировка, включително изпълнение на вертикална планировка за детска площадка за игра и изпълнение на дейности по паркоустройство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Възложител на настоящата процедура е Кмета на Община Струмяни, в изпълнение на сключен на 13.12.2017 г. административен договор № 01/07/2/0/00816 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По административният договор Община Струмяни е бенефициент.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва ремонт на сградата и изпълнение на вертикална планировка в УПИ VII – 540, кв. 18, по ПУП на с. Микрево, общ. Струмяни. Предметът на поръчката е еднороден, като СМР за обекта, не могат да се обособят в отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 627725.82 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на строителство, изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б."а" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна или по-висока от 5 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. Възложител на настоящата процедура е Кмета на Община Струмяни, в изпълнение на сключен на 13.12.2017 г. административен договор № 01/07/2/0/00816 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По административният договор Община Струмяни е бенефициент. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 627 725.82 (шестстотин двадесет и седем хиляди седемстотин двадесет и пет лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е под прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, но поради това, че възложителят е възлагал и други поръчки за строителство не са налице условия за провеждане на друга процедура, освен открита. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни