00022-2018-0009

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер А-1211 от дата 30.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: Елка Карагьозова -Директор на Дирекция УРБД, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20250, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180720GDou1281820.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на община Асеновград“ и Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“ , гр. Асеновград“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на община Асеновград“ и Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“ , гр. Асеновград“, която е в рамките на проект: „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Описание на дейността Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции за Общинска администрация Асеновград и Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост, находящо се на адрес гр. Асеновград, ул. Възрожденци №4 по приложена техническа документация и технически спецификации, включително гаранционно обслужване.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“ , гр. Асеновград“ е в рамките на проект: „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 92160 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Мария Станчева Вълканова

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет на Общината, оправомощена със Заповед № А-1486/27.09.2017 год. на Кмета на Община Асеновград