Версия за печат

01158-2018-0019

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-09-63 от дата 23.07.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, ет.4, За: д-р инж. Златко Кузманов - директор СпД РКТ - Черно море, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 052 687988, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/252.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД „РКТ – Черно море”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За изпълнение предмета на поръчката е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на обекта, съобразно действащата Наредба 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , включително и: - Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи, количествени сметки и детайли); - Обхватът на инвестиционните проекти да бъде в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на обекта и изискванията към проектните решения, но не по-малко от части „Електро-слаботокови инсталации“, „Конструкции“ с включен технически контрол по част Конструкции, „Геодезия“, „Пожарна безопасност“ и „Временна организация на движението“; - Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи и детайли), необходими за подписване на акт Образец 2а – Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура, съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно части „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“; - При изпълнението на проектите да се спазват изискванията за задължителен минимален обхват, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); - Всяка от проектните части да съдържа обяснителна записка с проектно решение и технология на изпълнение, спецификация на вложените материали, работни детайли, подробна количествена сметка и чертежи в подходящи мащаби; - Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка с посочени вид, обем, единични и анализни цени на съответните видове СМР в съответствие с количествената сметка от работния проект; - Изготвяне на линеен график за всички видове дейности по изпълнение на поръчката; - При необходимост да бъде изготвена екзекутивна документация на строежа за всяка СМР, съставляваща част от него, която се отклонява от одобрените инвестиционни проекти; - Изпълнение на строежа – част от предмета на поръчката, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване живота и здравето на хората на строителната площадка; - Авторски надзор по време на строителството за целия период на договора до въвеждане в експлоатация; - Изготвяне на всички необходими актове съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на строежа в експлоатация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на настоящата поръчка не може да бъде разделено в обособени позиции, тъй като строително-монтажните работи се извършват по едно общо трасе. Посочените дейности по проектиране и изграждане на оптичната линия са технически и технологично взаимносвързани и обусловени помежду си във времева последователност и в своята съвкупност трябва да осигурят очаквания от възложителя краен резултат - оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД „РКТ – Черно море”.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП. С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност, и свободна конкуренция, изборът на изпълнител ще бъде осъществен посредством провеждане на публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Всяко заинтересовано лице може да подава жалба пред Комисия за защита на конкуренцията в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор