Версия за печат

00267-2018-0079

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 18РОП71 от дата 19.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, България 40000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180719WaNL6798630.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 2 обособени позиции: I обособена позиция: Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив IІ обособена позиция: Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 2 обособени позиции: I обособена позиция: Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив IІ обособена позиция: Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“ Мястото на изпълнение на предмета на поръчката - гр. Пловдив. Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е както следва: Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е до 90 000.00 лв. с ДДС (деветдесет хиляди лева с включен ДДС) / 75 000.00 лв. без ДДС (седемдесет и пет хиляди лева без включен ДДС). Посочената стойност е лимитна. Стойността е разпределена по 2 обособени позиции, както следва: I обособена позиция: Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив – стойност 50 000 лв. с ДДС/ 41 666,67 лв. без ДДС IІ обособена позиция: Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“ – стойност 40 000 лв. с ДДС/ 33 333,33 лв. без ДДС Количество и/или обем, други условия на обществената поръчка са съгласно техническите задания за проектиране и документацията на обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Откритата процедура по ЗОП с предмет : „Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции: I обособена позиция: Реконструкция на бул. ”Хаджи Димитър” – в участъка от бул. ”Хр. Ботев” до ул. ”Царевец“ II обособена позиция: Реконструкция /основен ремонт/ на ул. ”Богомил” от бул. ”Източен” до ул. ”Арх.Камен Петков” III обособена позиция: Реконструкция /основен ремонт/ на ул. „Любен Каравелов” от бул. ”Васил Априлов” до бул. ”Христо Ботев” IV обособена позиция: Реконструкция на ул.”Полет” – в участъка от ул. ”Васил Левски” до ул. ”Брезовско шосе” V обособена позиция: Разширение на ул. ”Цар Симеон” – в участъка от ул. ”Княз Борис І” до ул. ”Ягодовско шосе” VI обособена позиция: Реконструкция на ул. “Рогошко шосе” в обхвата от Мост “Адата” до землищна граница на град Пловдив VII обособена позиция: Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив VIII обособена позиция: Продължение на бул. „Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка между бул. „Кукленско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“, в обхвата на гр. Пловдив IX обособена позиция: Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“ X обособена позиция: Изграждане на бул. „Македония“ - продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“ XI обособена позиция: Основен ремонт на: - ул. "Граф Игнатиев" - в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" до ул. "Петко Д. Петков"; - ул. "Богомил" - в участъка от ул. "Петко Д. Петков"до бул. "Цар Борис III Обединител" - ул. "Цар Асен I-ви" - в участъка от ул. "Леонардо Да Винчи" до бул. "Христо Ботев" - ул. “Леонардо Да Винчи“ - в участъка от ул. “Граф Игнатиев“ до ул. “Цар Асен I-ви“ - ул. “Борислав“ – от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Доспат“ - ул. „Хайдушка“, ул. „Доспат“, ул. „Крали Марко“, ул. „Добри Чинтулов“ е открита с решение на Възложителя №17РОП 75/26.09.2017 г. и е с уникален номер в РОП 00267-2017-0086. Обществената поръчка по обособени позиции №7 и №9, предмет на настоящото възлагане е прекратена с Решение № 17 РОП75(2)/23.01.2018 г. на Възложителя на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като за тези две позиции не са поданени нито една оферта за участие.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ДО „ИНФРАПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 160040559 Ул. „Райко Даскалов” №72, 4000, гр. Пловдив тел.: 032/629961, e-mail: infraproject@yahoo.com за Обособена позиция №1 ДО „УОТЪР ДИЗАЙН” ЕООД, ЕИК 2002015082 Бул. Черни Връх 32Г ет.2,1407, гр.София тел.: +359 899 12 63 53, e-mail: waterdesign2008@gmail.com за Обособена позиция №2

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Достъп до доказателства по чл.134 от ППЗОП - осигурен е електронен, публичен, безплатен достъп до електронната преписка на обществената поръчка, на адрес в официалния сайт на община Пловдив, „Профил на купувача”, както следва: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170921Ubju5359045 Уникален номер на обществената поръчка в РОП 00267-2017-0086.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.5 и сл. от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "СМСТИ" и Възложител, съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016 г.