Версия за печат

01279-2018-0005

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 1000-209 от дата 17.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. 6-ти септември № 274, За: Милка Тодорова-Добрикова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601066; 032 601060, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на мляко и млечни хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършва се доставка на мляко и млечни хранителни продукти при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническата спецификация от документацията: 1. Краве кисело мляко кофичка 0,400 кг. – 19438; 2.Краве кисело мляко коф. 0,400 кг. – 3369; 3.Плодово кисело мляко коф. 0,200кг.- 1100; 4. Прясно краве мляко 1 л. – 6062; 5. Прясно краве мляко 1 л. - 13028; 6. Прясно краве мляко 1 литър - 900; 7. Прясно краве мляко 1 л. - 5100; 8. Прясно краве мляко 1 л. - 500; 9. Прясно краве мляко 1 л. - 1100; 10. Сухо мляко /преходно/ кг. - 20; 11. Сирене кг. - 2645; 12. Кашкавал кг. - 1835; 13. Масло кг. - 1535; 14. Извара кг. - 370; 15. Извара - обезмаслена кг. - 70; 16. Сирене Крема кг. - 50; 17. Сметана заквасена бр. - 55.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, не е целесъобразно разделянето й на на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 143333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1000-186/11.06.2018г. е открита общ. поръчка по чл.73, ал.1 вр. с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - открита процедура с предмет:„Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на р-н „Източен”, която включва 5 обособени позиции на обща стойност 1 172 500 лв. Срещу Решението е подадена Жалба № 1541-06.07.2018г. от "ИНТЕР АГРО 2011" ЕООД с искане за налагане на ВМ „спиране на процедурата“. Поради това че 1-месечният срок, в който следва да се произнесе КЗК е инструктивен, решението й не е окончателно и подлежи на обжалване във ВАС, а договорът за доставки на мляко и млечни продукти изтича на 24.08.2018г., е налице невъзможност да бъде осигурено здравословно хранене на децата в детските заведения. С цел да им се осигури нормално предоставяне на храна за опазване на живота и тяхното здраве, да се защити изпълнението на задълженията на възложителя по доставка на хранителни продукти в ДГ И ДЯ, произтичащи от Закона за здравето и Закона за храните, Възложителят открива нова поръчка с правно основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП - открита процедура при условията на чл. 74, ал. 4 — определяне на срок за подаване на оферти, не по-кратък от 15 дни поради възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, като с това ще се предприемат всички правно допустими действия, за да се защити обществения интерес. Провеждането на открита процедура гарантира в максимална степен равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност при определяне на изпълнители, както и ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т. 3 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧУНЧУКОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ