Версия за печат

00267-2018-0076

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 18РОП69 от дата 16.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, За: Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена" по шест обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена" по шест обособени позиции: ОП №1-Доставка на 1 (един) брой фабрично нов пътнически микробус (с платформа за инвалиди) за Комплекс за социални услуги „Св.Св.Константин и Елена” - Община Пловдив; ОП №2 - Доставка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Звено "Общинска полиция" - Община Пловдив; ОП №3-Доставка на 1 (един) брой употребяван автомобил - миниван за нуждите на Дом за стари хора "Свети Василий Велики" - Община Пловдив; ОП №4 - Доставка на 1 (един) брой употребяван лекотоварен автомобил (самосвал) до 3,5 тона за нуждите на ОП "Жилфонд" - Община Пловдив; ОП №5 - Доставка на 1 (един) брой употребяван автомобил - пикап с открита каросерия за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив" - Община Пловдив; ОП №6 - Доставка на 1 (един) брой употребяван автомобил-товарен бус за нуждите на ОП "Зоопарк Пловдив" - Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 130000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е избрал да проведе открита процедура предвид това, че не са налице условия за провеждане на процедури на договаряне и състезателен диалог. Провеждането на открита процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Златин Иванов Велев

VIII.2) Длъжност

Зам.- кмет "Транспорт" на Община Пловдив и и длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, упълномощено със Заповед № 16ОА1356/07.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив