Версия за печат

01158-2018-0018

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

15. Електроника


Решение номер РД-10-13 от дата 12.07.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Симеон Бельовски - експерт в отдел ТЕП, СпД РКТ - Черно море, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 052 685949, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/251.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ОБНОВЯВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННО И ПЕЛЕНГАТОРНО ОБОРУДВАНЕ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва пълен набор от взаимосвързани дейности за увеличаване надеждността и възстановяване работоспособността на радарните станции, монтирани в периода 2004-07 г.: Балчик 2, Траката, Фичоза, Пост 2, Белослав 2, Поморие, Росенец (Ойл Порт) и обновяване на радиопеленгаторите Калиакра, Емине, Поморие, Горица, връх Китка и РПЦ Кичево.Поръчката е за доставка на резервни части и основен ремонт на радар НР 200М, тип “морски” и доставка и монтаж на 2 бр. радиопеленгатори.Целта е да се извърши основен ремонт на 9 бр. магнетронни радари и обновяване на 2 бр. радиопеленгатори. В обхвата на поръчката влизат: доставка на резервни компоненти, ремонт на съществуващите скенери (антени), демонтаж, монтаж, настройки и пускане в действие, изготвяне на точен график за последователна и максимално бърза подмяна на изискваните приемопредаватели и скенери (антени), доставка и монтаж на 2 фабрично нови радиопеленгатори за подмяна на съществуващите такива на обектите Горица и връх Китка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 ЗОП, предвид факта, че предмета на поръчката е доставка, не е небоходимо да бъдат посочвани мотиви за невзъможността за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 350000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 350 000 лв., а предмета на същата включва изпълнение на доставки, поради което поръчката попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т.3, б. "б" ЗОП. Изборът на публично състезание позволява участие на неограничен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В срока по чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

генерален директор