Версия за печат

00808-2018-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер А-513 от дата 11.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г.М.Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, България 1797, София, Тел.: 0882 631490, E-mail: Vyara.Hranova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ с девет обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ с девет обособени позиции: Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. Обособена позиция 2, с предмет „Доставка на лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. Обособена позиция 3, с предмет „Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. Обособена позиция 5, с предмет „Доставка на муфелна пещ” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. Обособена позиция 6, с предмет „Доставка на апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни средства за измерване на маса” - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“. Обособена позиция 8, с предмет: „Доставка на еталонни мерки за измерване на обем” - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“. Обособена позиция 9, с предмет „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004–0001“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 263295 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на обществената поръчка попада в праговите стойности на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП ще бъде възложена след провеждане на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да бъде подадена в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петър Славчев Горновски

VIII.2) Длъжност

Председател на ДАМТН