Версия за печат

05695-2018-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер Р-01 от дата 04.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 204844504

BG421, ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД, пл.„Стефан Стамболов” № 1, За: Дончо Кацарев, България 4000, Пловдив, Тел.: 088950-6666, E-mail: office@insinerator-plovdiv.com, Факс: 088950-6666

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.insinerator-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.insinerator-plovdiv.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Управление на отпадъци


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като Косултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) при извършване на строително-монтажни работи за доизгрждането и въвеждането в експлоатация на Регионалната инсталация за изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Оценка на състоянието на изпълненото строителство и на доставеното технологично оборудване, и определяне на необходимите работи за доизгрждането и въвеждането в експлоатация на строежа; Изготвяне на документации за обществени поръчки по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите, необходими за реализацията на проекта, и предоставяне на консултантски услуги и експертна помощ на Възложителя при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки; Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите относими нормативни документи; Изпълняване на функциите на Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договорите за строителство и за доставка и монтаж на технологичното оборудване; Извършване на оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на всички части на инвестиционни проекти, изготвени при необходимост от изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие; Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на всички части на инвестиционни проекти, изготвени при съществени изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на строежа от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа и по отстраняване на дефекти в периода на пробна експлоатация след издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти; Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади и отчети; Управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежа в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 за от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции поради нецелесъобразността на разделянето й – предмета на обществената поръчка обективно е неделим. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции обективно не е възможно с оглед вида и характера на изпълняваните услуги, които подлежат на възлагане. Видовете дейности, подлежащи на изпълнение, не могат да бъдат самостоятелен предмет на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид стойността на настоящата обществена поръчка и съобразно стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки Възложителят провежда открита процедура. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предвид обстоятелството, че Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите – предмет на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установено. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта, на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Дончо Митев Кацарев

VIII.2) Длъжност

Управител на "Инсинератор Пловдив" ЕООД