Версия за печат

00045-2018-0012

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 162 от дата 05.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов 15а, За: Петя Гавазова - звено ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Пране и стерилизация на инструментариум, операционно бельо и превързочни материали за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва извършване на пране и стерилизация на медицински инструментариум операционно бельо и превързочни материали в медицински барабани (контейнери), по видове и количества посочени в Техническа спецификация към поканата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и неделим, тъй като включва извършване на пране и стерилизация на медицински инструментариум, операционно бельо, и превързочни материали в медицински барабани (контейнери), като видовете и количествата се определят в зависимост от конкретните нужди на лечебния процес в болницата за деня. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би било икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно за възложителя (създаване на технически, организационни и др. затруднения)

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 92000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка с разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от ППЗОП Възложителят открива процедура по пряко договаряне с предмет: “Пране и стерилизация на инструментариум, операционно бельо и превързочни материали за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД”

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” ЕАД Адрес: гр. Пловдив бул. „Пещерско шосе” №66 представлявано от проф. д-р Карен Джамбазов д.м. Изпълнителен директор

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 132 от 28.05.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00045-2018-0009

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител