Версия за печат

02551-2018-0001

BG-Шумен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 1 от дата 04.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000922747

BG333, Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68, За: Гергана Николова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 85023, E-mail: pmg.shumen.dir@abv.bg, Факс: 054 85024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pmg.icon.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmg.icon.bg/index.php?page=pk&action=pk1.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на компютри, компютърна техника и мултимедийно оборудване за нуждите на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е включва, както следва: 1/ доставка, асемблиране и настройка на 60 (шестдесет) броя компютърни конфигурации, всяка от които се състои от настолен компютър и монитор, с минимални технически параметри, посочени в т. I от Техническите спецификации за изпълнение на поръчката – Приложение №1; 2/ доставка, инсталиране, конфигуриране и настройка на 15 (петнадесет) броя мултимедийни системи, всяка състояща се от интерактивна дъска, преносим компютър и проектор, инсталирани и настроени да работят като мултимедийна система, монтирани в 15 класни стаи в ППМГ „Н.Попович“ – гр. Шумен, с минимални характеристики и параметри, посочени в т. II на Техническите спецификации за изпълнение на поръчката– Приложение №1, включително и окабеляване на 15 класни стаи, в които ще бъдат монтирани и инсталирани мултимедийните системи; 3/ доставка на 1 (един) брой преносим компютър с минимални технически параметри /характеристики/, посочени в т. III от Техническите спецификации за изпълнение на поръчката – Приложение №1, както и 4/ гаранционно поддържане/обслужване на доставената техника, съгласно Техническите спецификации за изпълнение на поръчката – Приложение №1 и Техническото предложение на избрания за изпълнител.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

на основание чл.178, ал.5 от Закона за обществените поръчки възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 79000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка е с прогнозна стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед на това възложителят прилага реда за възлагане чрез публично състезание по чл. 178 и следващите от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Вилиола Стоянова Любенова

VIII.2) Длъжност

Директор на ППМГ "Нанчо Попович" - гр. Шумен