Версия за печат

01200-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Билгарски институт по метрология, бул. Д-р Г.М. Димитров №52 Б, За: Атанас Киряков, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: a.kiryakov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2017/dostavka-na-goriva-za-avtomobilite-i-motokarite-na-balgarski-institut-po-metrologiya-na-teritoriyata-na-gr-so.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: А-64 от 10.03.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01200-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института.”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 26 от 14.06.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПЕТРОЛ АД, гр. София, бул. Черни Връх №43, България 1407, София, Тел.: 02 9690135, E-mail: office@petrol.bg, Факс: 02 9690296

Интернет адрес/и:

URL: http://www.petrol.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят закупува, а изпълнителя продава горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на градовете - София, Видин, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив и Благоевград.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.06.2017 г. 

Крайна дата

14.06.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
140000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.06.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 61.06% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Изразходени по-малко количества гориво за период от 24 м.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
102568.91 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е изпълнен без забележки и негативни правни последици за Възложителя.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Паун Атанасов Илчев
VII.2)
Длъжност: И.Д. председател на БИМ