Версия за печат

00267-2018-0070

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 18РОП64 от дата 02.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Вероника Шеханова- юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656780, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на храни за деца на възраст от 0 до 3 години в КЗСУ “Света Петка“, Община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката включват периодични доставки, по предварителни заявки на възложителя, на различни видове храни, предназначени за деца и кърмачета на възраст от 0 до 3 години, в съответствие с техническите спецификации и образците техническо и ценово предложение,за нуждите на КЗСУ „Света Петка“, Община Пловдив. Приблизителните количества са както следва (продукт/м.ед./прогнозно количество за 1 година): 1.Мляко за кърмачета/0.400кг./100; 2.Преходно мляко /0.400 кг./120; 3.Мляко за малки деца /0,400 кг./130; 4.Млечно-плодово пюре/ 0,200 кг./400; 5.Млечно-зеленчуково пюре / 0,200кг./150; 6.Месно-зеленчуково пюре/ 0,200 кг./320; 7.Месно пюре / 0,200 кг./50; 8.Разтворими млечни каши за деца / 0,250 кг./50; 9.Разтворими безмлечни каши за деца / 0,250 кг./50 ; 10.Бишкоти / 0,500 кг./100; 11. Детски био бисквити / 0,200 кг./150; 12.Кроасан / 0,060кг./230; 13.Сироп арония/1л./40; 14.Натурален сок 100%/1л./175; 15.Безлактозно мляко/0,400кг./20; 16.Хипоалергенно мляко за кърмачета с алергия към белтъка в млякото /0,400кг. /20; 17.Мляко за кърмачета с хабитуално повръщане/0,400кг./10; 18.Лечебна храна за кърмачета и деца при диария с пробиотик/0,400кг./50. Посочените количества за продуктите са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намаля в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретният случай не е целесъобразно да бъде разделяна обществената поръчка на обособени позиции предвид естеството на предмета на поръчката и свързаността на отделните елементи.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение 18РОП22от дата 19.03.2018г. е открита обществена поръчка "открита процедура" по реда на ЗОП с предмет: „Доставки на храни за деца на възраст от 0 до 3 години в КЗСУ “Света Петка“, Община Пловдив“ с уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2018-0025. След провеждане на процедурата, с Решение №18РОП22(3)/21.05.2018г. на възложителя, процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с мотива, че всички подадени оферти за участие са неподходящи. Предвид обстоятелството, че необходимостта от възлагането на поръчката не е отпаднала, възложителят счита, че е налице основание за провеждане на договаряне без предварително обявление за същата, тъй като тя е прекратена с мотива, че подадените в откритата процедура оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ТИМ - 2001" ООД, ЕИК: 115249752, с адрес: гр. Пловдив, ук. "Карловска" № 18,email: tim2001@abv.bg, тел. 032/954304, с управител Тошко Георгиев Шотлеков

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 18РОП22 от 19.03.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2018-0025

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Посочената в настоящото решение стойност е с включено предвиденото подновяване на договора (еднократно и при същите условия, посочени в проекта на договор). Преговорите ще се извършат на датата, посочена в поканата, а именно: 12.07.2018г. (сряда) от 11 часа на адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, ет.3, стая №36 и ще се проведе при спазване на разпоредбите на чл.67 от ППЗОП. Предвижда се представяне на гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Възложителят ще отстранява от участие в настоящата процедура лица, за които са налице някое от следните обстоятелства: Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал.1 от ЗОП За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП; За когото са налице основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, , като възложителят няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.44 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП) За когото са налице обстоятелства по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. За когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИТЮКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП при Община Пловдив, упълномощен със Заповед №16ОА1356/07.06.2016г.