00267-2018-0068

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 18РОП62 от дата 29.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Елена Караманова - гл. юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Актуализация на работен проект и авторски надзор на СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" по проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Актуализация на работен проект за изграждане на компостираща инсталация и осъществяване на авторски надзор на проекта за изграждане на основна инфраструктура. - компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" по процедура BG16M1OP002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като услугата предмет на процедурата не позволява да се сключат договори с няколко изпълнителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 73200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с необходимостта от допълнително възлагане на услуга с предмет: Актуализация/Преработка по чл. 154 от ЗУТ на работен инвестиционен проект. Първоначалното възлагане е осъществено след проведена открита процедура, публикувана в РОП с №00267-2015-0065, открита с Решение №15РОП65 от 06.08.2015 г. с предмет: „Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива „Център за управление на отпадъците“ /ЦУО/“., който включва два подобекта: Подобект 1 - Площадка за компостиране на биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради; Подобект 2 - Площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. След одобряване на изработените проекти и издаване на Разрешение за строеж възникват непредвидени обстоятелства, а именно: През 2016 г., община Пловдив участва с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ чрез подбор на проекти BG16M1OP002-2.001, ,използвайки работния проект за Подобект 1. Процедура BG16M1OP002-2.001 е прекратена от УО на ОПОС, а проектното предложение на община Пловдив поради непокриване на критериите за административно съответствие и допустимост не е одобрено. Част от мотивите на оценителната комисия са свързани с включване в бюджета на проекта на недопустими разходи съгласно насоките за кандидатстване, а именно разходите за административна сграда, КПП и трафопост, общи за целия ЦУО. Процедура №BG16M1OP002-2.005 е обявена на 05.09.2017 г., като община Пловдив е поканена за участие като директен бенефициент. Условията на процедурата са променени, като за целите на кандидатстването е необходимо ПИП, а ДДС е недопустим и невъзстановим разход по процедурата. В хода на подготовката на ПИП, предвид високите разходи за СМР в работния проект от 2016 г. и във връзка с допустимата БФП по процедура №BG16M1OP002-2.005, и във връзка с недопустимите разходи по проекта за сгради и съоръжения, които в бъдеще могат да се ползват от другия подобект, се прие решение за изменение на съпътстващи сгради и съоръжения, които обслужват технологичната и административната част на проекта, с цел намаляване на стойността на СМР и мобилното оборудване. На 21.05.2018 г. е сключен АДБФП. Налага се преработка на части: „Арх.“, „Констр.“, „Пътна“, „ВиК“, „Ел.“, „Тех.“ и други необходими. Предвидената преработка в одобрения работен проект, представляват съществени изменения по изискванията на чл. 154 от ЗУТ и следва да се одобрят при условията и по реда на чл. 145 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ „проектантът” на инвестиционния проект, е един от участниците в процеса на строителството. Разпоредбите по чл. 162, ал. 1 и 2 от ЗУТ определят, че „Проектант” е физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изготвяне на инвестиционен проект. Договор за проектиране №15ДГ1165/25.11.2015 г. между Община Пловдив и „БТ Инженеринг" ЕООД е основание за пораждане на „авторското право” . Изброените по-горе обстоятелства, които заедно с наличните авторски права, налагат за участие в настоящото договаряне да бъде поканен изпълнителя по предходния договор. За извършване на преработката ще бъдат осигурени същите физически лица – проектанти по първоначалния договор. Настоящото договаряне се провежда на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП. В случая са налице авторски права съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 3 във връзка с чл. 2 от ЗАПСП. Съгласно цитираната разпоредба проектите, схемите, плановете и др., отнасящи се до одобрени архитектурни проекти и др., са обекти на авторско право. Изпълнителят на първоначалния договор е запазил авторското си право върху проектите съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, т.е. реализирани са кумулативните условия – възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права, придобити по силата на закон /ЗАПСП/.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"БТ - Инженеринг" ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 15РОП65 от 06.08.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2015-0065

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО, Възложител съгласно Заповед №18ОА1197/01.06.2018г.