Версия за печат

00016-2018-0001

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 216 от дата 29.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-594-.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Изкоп на земни маси за почистване на канавки и банкети 2. Изкоп за пoчистване на съоръжения шахти и водостоци 3. Транспорт на земни маси до 10 км. 4. Доставка и полагане на трошен камък фракция 0/40 5. Доставка и полагане на трошен камък фракция 0/63 6. Доставка и полагане на трошен камък фракция 0/100 7. Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт 8. Направа на кръпки с неплътна асфалтова смес без изрязване и обкантване 9. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес ръчно 10. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес машинно 11. Битумен разлив 12. Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза (нивелетно профилиране), включително натоварване и извозване. 13. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи. 14. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи. 15. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи. 16. Запълване на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 3 мм.с битумна паста 17. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли. 18. Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, включително всички свързани с това разходи 19. Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци ІІ типоразмер, включително всички свързани с това разходи 20. Укрепване на тръбни стойки за монтаж на стандартни пътни знаци 21. Подложен бетон С15/20 вкл превоз и полагане 22. Бетон положен на място за стени С20/25 вкл превоз и полагане 23. Кофраж за подпорни стени

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. На първо място, с оглед специфичния характер на възлаганите дейности, множеството изисквания към тяхното реализиране, както и големия брой от възможни подходи на изпълнение, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители, и между всеки от тях и възложителя. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно прогнозната стойност на поръчката и разпоредбите на чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП, Възложителят прилага правилата за възлганае на обществени поръчки на ниска стойност, а именно публично състезание, определени в ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Младен Максимов Пелов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци