Версия за печат

00714-2018-0005

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 17 от дата 25.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД, бул. Цар Освободител № 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебно заведение - по чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ПРИСТРОЙКА - ВЪНШЕН АСАНСЬОР към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД, находяща се в УПИ Х-324 с идентификатор 10135.2556.324, кв. 995 по плана на 5 м.р., бул. Цар Освободител № 150, гр. Варна

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ПРИСТРОЙКА - ВЪНШЕН АСАНСЬОР към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД, находяща се в УПИ Х-324 с идентификатор 10135.2556.324, кв. 995 по плана на 5 м.р., бул. Цар Освободител № 150, гр. Варна

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Отделянето на отделните дейности от предмета на поръчката в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно. При откриването на процедурата възложителят взема под внимание и факта, че при отделянето на обособени позиции е възможно приключване на поръчката без определяне на изпълнител за всички дейности в предмета й, което би довело до прекратяване на процедурата, доколкото се касае за обект, в който отделните части са неразривно свързани и подлежащи на единно приемане и въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 231303 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура - публично състезание е съобразена с прогнозната стойност на поръчката и гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението й, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП - 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

VIII.2) Длъжност

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД