Версия за печат

00045-2018-0011

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 155 от дата 22.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов 15а, За: Петя Гавазова - звено ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на лекарствени продукти по ПЛС необходими за лечение на пациенти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по обособени позиции. Лекарствените продукти, предмет на настоящото договаряне без предварително обявление, са с международно непатентно наименование (INN) Ketamine, с анатомично терапевтичен код (АТС код) N01AXO3, (INN) Amiodarone, с анатомично терапевтичен код (АТС код) C01BD01, (INN) Isosorbide dinitrate, с анатомично терапевтичен код (АТС код) C01DA08, (INN) Metoprolol tartarate, с анатомично терапевтичен код (АТС код) C07AB02, (INN) Gramisetron, с анатомично терапевтичен код (АТС код) A04AA02, (INN) Mixtard, с анатомично терапевтичен код (АТС код) A10AD01, и (INN) Octreotide, с анатомично терапевтичен код (АТС код) H01CB02.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5473.58 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП Възложителят открива процедура по договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. Ежегодно „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (КОЦ – Пловдив) провежда процедура по ЗОП за избор на изпълнител/и за доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък нуждите на КОЦ – Пловдив по обособени позиции. С Решение №270/19.12.2017 г. е обявена открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, публикувана в РОП под № 00045-2017-0013, с предмет: “Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции” С Решение №47/06.03.2018г., на управителя на КОЦ – Пловдив, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП е прекратена частично процедурата за възлагане на обществена поръчка поради неподаване на нито една оферта за обособена позиця №13 с INN - Ketamine; обособена позиция № 40 с INN – Amiodarone; обособена позиция № 45 с INN – Isosorbide dinitrate, обособена позиция № 47 с INN – Metoprolol tartarate, обособена позиция № 69 с INN – Gramisetron, обособена позиция № 115 с INN – Mixtard и обособена позиция № 121 с INN – Octreotide, които са предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка. Поради изложените по-горе обстоятелства, Възложителят решава да проведе процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП=

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ЕИК: 103267194 Адрес: гр. София, 1618 ул. „Лъчезар Станчев” №5 Софарма Бизнес Тауърс Сграда „А”, ет. 12 представлявано от Димитър Димитров - Изпълнителен директор

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 270 от 19.12.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00045-2017-0013

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител