Версия за печат

00833-2018-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

67. Туризъм


Решение номер ВСС-7846 от дата 21.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, За: Мирослава Чирпъкова - началник отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“, България 1000, София, Тел.: 02 9304923, E-mail: m.chirpakova@vss.justice.bg, Факс: 02 9304923

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180621Rbhi2951362.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Логистично осигуряване на събития и изпълнение на мерките за информация и комуникация по проект “Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по две самостоятелно обосбени позиции:Обособена позиция № 1 –Изработка на дизайн на публични документи и доставка на рекламни материали (запазена на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОП) и Обособена позиция № 2 – Логистично осигуряване на събития“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция № 1 включва изпълнението на следните дейности: - Разработен дизайн на публични документи по проекта (доклад,документ от оперативен характер,присъствен списък,обучителни материали,сертификат,папка); - Разработена 1 (един) бр. електронна разяснителна информационна брошура в електронен вид, съдържаща информация за дейностите и мерките, заложени по проекта; - Изработени 1250 (хиляда двеста и петдесет) бр. рекламни пакети (чанта за документи, тефтер, USB химикал); Обособена позиция № 2 включва изпълнението на следните дейности: - Изработена 1 (един) бр. постоянна обяснителна табела; - Изработени 4 (четири) бр. ролков банер на стойка; - Проведен 1 (един) бр. информационен ден за до 50 (петдесет) участници за оповестяване началото на същинските проектни дейности; - Проведен 1 (един) бр. информационен ден за до 50 (петдесет) участници след приключване на Дейности 1, 2 и 4 от проекта за представяне на постигнатите резултати във връзка с оптимизацията на съдебната карта; - Проведени 10 публични обсъждания на предложените модели за оптимизация на съдебната карта, всяко от които за до 50 (петдесет) участници; - Проведена междинна конференция за представяне на оптимизираната съдебна карта за до 75 (седемдесет и пет) участници; - Проведена заключителна конференция за представяне на информационните системи за до 75 (седемдесет и пет) участници.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 106096 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен прилагането на принципите за публичност и прозрачност и свободна конкуренция при разходването на публични средства. С цел да се осигури максимална публичност и постигане на най-добри условия за възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В обхвата на Обособена позиция № 1 са включени стоки и услуги, определени в Решение на Министерски съвет № 591 от 18 юли 2016г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, поради което на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 80, ал.1 от ППЗОП обособена позиция № 1 от настоящата процедура е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП (чл.197,ал.1,т.1 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Гергана Найденова Мутафова

VIII.2) Длъжност

Член на ВСС и ръководител на проект, оправомощена с решение на Пленума на ВСС, протокол 35/02.11.2017г. ,т. 34.1.