00022-2018-0004

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер А-913 от дата 14.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: инж. Мая Василева -гл.експерт в Дирекция СБСКЕ, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20280, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180607sSta1212917.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ – ВТОРИ ЕТАП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЕТКА 2 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И КЛЕТКА 2 ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Процедурата има за цел изграждане и въвеждане в експлоатация на КЛЕТКА 2 за битови отпадъци и КЛЕТКА 2 за строителни отпадъци, като подобекти от изготвен работен проект: “РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ - ВТОРИ ЕТАП".

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции. Причините за това са, както следва: Предметът не може да бъде разделен на обособени позиции, предвид спецификата на поръчката. Възложителят е преценил, че тъй като предметът на поръчката е един строеж по смисъла на издаденото Разрешение за строеж, то не би било целесъобразно разделянето на същата на обособени позиции, последното би се отразило на качеството и логическата взаимообвързаност на проектните работи. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, тъй като това ще доведе до затруднения при изпълнение и отчитане на работите по обекта. Изпълнението на СМР в обхвата на обществената поръчка е обективно неделим процес и поради следните причини: в обхвата на строежа са включени видове работи, взаимообвързани в общо функционално пространство. За качественото изпълнение на строителството е от изключително значение максимално добрата координация и планиране на строително - монтажните работи. С изготвянето на общ инвестиционен проект, Възложителят се е стремил да постигне функционалност с оглед на бъдещата експлоатация, което е постижимо ако изпълнението се извършва от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3977786.87 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност 270 000 лв. без вкл. ДДС до 5 000 000 лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 12 на ЗОП процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Петър Димов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет на Общината, оправомощен със Заповед № А-1487/27.09.2017 год. на Кмета на Община Асеновград