00360-2018-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер З-110 от дата 13.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Пълна абонаментна поддръжка на циклотронен комплекс "Biomarker Generator" на Advanced Biomarker Technologies Inc. (ABT BG-17)“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за пълна сервизна поддръжка на циклотронен комплекс "Biomarker Generator", включваща неограничен брой сервизни часове, профилактика, резервни части, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа, с изключение на повреди причинени от неправилна експлоатация на циклотронния комплекс, извън документацията на производителя и параметри, указани изрично като задължителни от фирмата производител и сервизиращата фирма-представител на производителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Правното основание за откриване на поръчката е чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от опредлен изпълнител, поради наличи на изключителни права. Освен това, разделянето на е дейностите по изпълнение предмета на поръчката в самостоятелни обособени позиции не е целесъобразно, тъй като извършването на сервизно обслужване, включително и подмяната на части, на циклотронния комплекс представлява цялостна, неделима услуга, гарантираща нормалното му функциониране.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 364000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, когато има наличие на изключителни права възложителите могат да приложат процедура на договаряне без предварително обявление. След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и инсталация на циклотронен комплекс за производство на пациентски дози F-18(FDG)” , с УИН 00360-2013-0016, в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД е инсталиран и работещ циклотронен комплекс "Biomarker Generator", производство на ABT Molecular Imaging, Inc. (ABT BG-17). Циклотронният комплекс е независим източник на радиоизотопи и има основен принос както за навременното и достъпно диагностициране на пациентите, така и за развитието на научните дейности свързани с диагностика и терапия. Радиофармацевтиците, които произвежда апаратурата, са нужни за диагностика на онкологични заболявания. С оглед осигуряване функционирането на комплекса и избягване риска пациенти да чакат животоспасяваща диагностика, за апарата е необходимо да бъде извършвана пълна абонаментна поддръжка, включваща неограничен брой сервизни часове, профилактика, резервни части, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа, с изключение на повреди причинени от неправилна експлоатация на циклотронния комплекс, извън документацията на производителя и параметри, указани изрично като задължителни от фирмата производител и сервизиращата фирма-представител на производителя. Осигуряване на поддръжката може да бъде изпълнено единствено от представителя на производителя за България, като същото е удостоверено от издадената оторизация от ABT Molecular Imaging, Inc., валидна до 31.12.2023 г. С оторизацията производителят свидетелства, че "Вега Медикъл" ЕООД е упълномощено, сертифицирано и е ексклузивен доставчик на следгарационни услуги и консумативи за "Biomarker Generator" БГ17, намиращ се в УМБАЛ „Александровска“. Съгласно представената оторизация фирма „Вега Медикъл“ ЕООД е упълномощена да: единствена да извършва следгаранционни услуги и поддръжка на циклотрона; участва в публични търгове и да попълва и представя тръжни документи, да подписва договори и да извършва всички дейности, свързани с доставката на всички услуги, резервни части и консумативи за "Biomarker Generator". С оглед на гореизложеното УМБАЛ "Александровска" ЕАД, в качеството си на възложител, счита, че са налице основанията за прилагане на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП за избор на процедура на договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД, ЕИК: 201090465, БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1404 район р-н Триадица Бул. "България" No 109, бл. Бизнес цантър "Вертиго", ет. 2, ап. оф.2.6-2.7

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 , ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор