Версия за печат

00338-2018-0012

BG-гр.Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ЗОП-24 от дата 12.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Веселка Дакова и Галимир Минчев, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618171; 084 618124, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Ремонт, поддръжка и резервни части и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по три обособени позиции”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща: Обособена позиция №1 „Периодично техническо обслужване, текущ и осн.ремонт на леки и лекотов.МПС,ходова част,двигател,спирачна уредба,охладителна уредба,съединител, скоростна(предавателна)кутия, кардано предаване и диференциал,горивна система,изпускателна система и др.; диагностика,ремонт и пълнене на климатик/климатроник,обслужване и/или ремонт на запалит.уредба и електроинсталацията(без радиоапаратите),компютърна диагностика;бояджийски и тенек.дейности;доставка на всички необходими резерв.части, материали и косумативи“,обособена позиция №2„Извършване на сезонно и период.обслужване на леки и лекотовар.МПС:проверка на състоянието на гумите, подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс - при необходимост,изправяне на джанти,ремонт и възстанов.на гуми, проверка и смяна и/или допълване на консумативи и флуиди(масла–двигателно,хидравлично,диференциално,двутактово,грес,филтри,антифриз, спирачно масло,течност за чистачки и др.);вътреш.почистване и външно измиване на МПС;доставка на всички необходими консумативи и смазоч.материали“ и обособена позиция № 3„Комплексно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи,бояджийски и тенекеджийски дейности, и смазочни материали на автобуси, товарни и специализирани МПС“. Включените в поръчката превозни средства са разделени в две групи:1.Леки и лекотоварни МПС:лек автомобил /3200 см3/год.на производство:2008г.,лек авт./1984 см3/год.на произв.:2006г.,лек авт.джип 4+1/1996 см3/год.на произв.:2014г., лек авт.джип 6+1/2982 см3/год.на произв.:2012г., лек авт.микробус/2068 см3/год.на произв.:1998г., лек авт.фургон/2445 см3/год.на произв.:1981г., лек авт.комби/1997 см3/год.на произв.:1995г.,лек авт.микробус/2497 см3/год.на произв.:2008г., лек авт./2230 см3/год.на произв.:2004г., лекотоварен авт./2497 см3/год.на произв.:2008г., лекотов.авт./1905 см3/год.на произв.:1996г.,лек авт./2200 см3/год.на произв.:1996г.,лекотов.авт./1560 см3/год.на произв.:2013г., лек авт./1800 см3/год.на произв.:1997г., лек авт./1868 см3/год.на произв.:1998г.,лек авт.микробус/2383 см3/год.на произв.:1996г,лек авт./1900 см3/год.на произв.:2001г.,лек.авт./1149 см3/год.на произв.:2011г.,лек авт./1796см3/год.на произв.1994г.,лек.авт./1598 см3/год.на произв:2009г.,3 бр.лек авт./1690 см3/год.на произв.2003г.,лек авт./1905 см3/год на произв.:2003г., лек авт./1868 см3/год.на произв.2005г.,лек авт./1119 см3/год на произв.:1991г., лек авт./1800 см3/год на произв.1999г.,лек авт.микробус/2156 см3/год на произ.2004г.,лек авт./1761 см3/год на произв.2000г.,лек авт./1394 см3/год на произв.:1998г.,лек авт.микробус/2496 см3/год.на произв.2012г.,лек.авт./1985 см3/год.на произв.2008г.,лек.авт./1800 см3/год.на произв.1997г.,лек авт./1149 см3/год.на произв.:2015г., лек.авт./1868см3/год.на произв.:2004г., лек.авт./1994 см3/год.на произв.1999г.,микробус пикап/1998 см3/год.на произв.:1992г., мотопед/49 см3/год.на произв.:2001г., ремарке за лек авт. год.на произв.:2016г.,ремарке за лек авт. год.на произв.:2017г.,лек авт./1749см3/год.на произв.:2005г.,лек авт./1686 см3/год.на произв.:2002г.,лек автомобил/1300 см3/год.на производство:2000г.,лекотов.авт./1870 см3/год.на произв.:2002г.,лекотов.авт./1868 см3/год.на произв.:2006г.,лекотов. авт./2198 см3/,год.на произв.:2006г.,лек авт./1800 см3/год.на произв.1998г.,лек авт./1560 см3/год.на произв.2005г.,лек авт./1868 см3/год.на произв.2003г.,лек.авт./2500 см3/год.на произв.:1989г.,лекотов.авт./2499 см3/год.на произв.2004г.,лекотов.авт./2800 см3/год.на произв.2004г.,лекотов.авт./2148 см3/год.на произв.2001г.,лек авт.катафалка/2497см3/год.на произв.1993г.,лек авт.катафалка/1988см3/год.на произв.1988г.,лекотов.авт./ 2500 см3/год.на произв.1995г.,лекотов.авт./2000 см3/год.на произв.2006г.,лек авт./1600 см3/год.на произв.:2015г.,ремарке за лек авт. год.на произв.:2002г.,лек авт./1749см3/год.на произв.:2005г.,лек авт./2400 см3/год.на произв.:1997г....продължава в Раздел VII.1)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 83533 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел IV.7) на настоящото решение, предвид сходните потребности на възложителя и законосъобразното планиране на обществените поръчки, избраният вид процедура е публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публично състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължава от Раздел IV.3) Включените превозни средства в група 2.Автобуси, тежкотоварни и специализирани МПС са: пътнически автобус/5193см3/год.на произв.2014г.,колесен трактор год.на произв.1992г.,камион спец.авт./4249 см3/год.на произв.1999г.,камион спец.авт./11967 см3/год.на произв.2003г.,товарен авт.бордови/3990 см3/год.на произв.1995г.,специален авт./5880см3/год.на произв.2002г.,товар.авт./2998 см3/год.на произв.2010г.,товар.авт./2998 см3/год.на произв.2013г.,мини челен товарач/2767см3/год.на произв.2008г.,колесен трактор/1462 см3/год.на произв.2002г.,дробилна машина год.на произв.2016г.,товар.авт./10850см3/год.на произв.2007г.,товар.авт./4250см3/год.на произв.1983г.,товар.авт.спец.автовишка/3972 см3/год.на произв.1996г.,ПСМ багер товарач год.на произв.2008г.,спец.авт.противопожарен/6128 см3/год.на произв.1979г.,товар.авт./4580 см3/год.на произв.2001г.,ПСМ валяк вибрационен/1500 см3/год на произв.2013г.,ПСМ валяк бандажен /1600 см3/ год.на произв.:2014г.,самосвал самоходно шаси/1000 см3/год.на произв.1985г.,самосвал самоходно шаси/1000 см3/год.на произв.1987г.,ремарке год.на произв.2014г.,спец.пътно строит.техника колесен багер год.на произв.1988г.,товар.автомобил/1995 см3/ год.на произв.2018г.,спец.пътно строит.техника тракторно ремарке год.на произв.:1980г.,училищен автобус/5193 см3/ год.на произв.:2007г.,микробус пътнически/2370 см3/год.на произв.:1995г.,микробус товарен/2500 см3/год.на произв.:1998г.,автобус/11967см3/год.на произв.:1998г.. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград