Версия за печат

00267-2018-0063

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

15. Електроника


Решение номер 316 от дата 12.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040588

BG421, Общинско предприятие Паркиране и репатриране - Община Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 28, За: Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: op_parkirane@abv.bg, Факс: 032 656751

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка и монтаж на 30 (тридесет) броя нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на ОП "Паркиране и репатриране" - Община Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на ОП "Паркиране и репатриране" - Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е за доставка на нови паркинг автомати за платено паркиране с еднакви технически параметри, поради това е невъзможно разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 240000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид това, че Възложителят е разходвал средства за доставка и монтаж на нови паркинг автомати през последните 12 месеца, считано от датата на откриване на настоящата процедура и с оглед прогнозната стойност на поръчката, същата попада в стойностните прагове по чл.20, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП и затова е избрана процедурата "открита процедура".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Към момента на откриване на обществената поръчка, за доставка и монтаж на нови паркинг автомати, в бюджета на ОП "Паркиране и репатриране" - Община Пловдив са предвидени 80 000 лева без ДДС за календарната 2018г. За останалата част от от прогнозната стойност, предвидена за разходване през 2019г., в размер на 160 000 лева без ДДС, не е осигурено финансиране, поради което договорът в тази му част ще бъде сключен под условие, съгласно чл.114 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Ненко Видолов Калакунов

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "Паркиране и репатриране" - Община Пловдив и длъжностно лице, по чл.7, ал.1 от ЗОП, упълномощено със 3аповед № 18ОА1062/18.05.2018г. на Кмета на Община Пловдив