01389-2018-0004

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 10 от дата 11.06.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/procedura-01389-2018-0004.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа и контактен проводник Ri 100”, разделена на 2 обособени позиции: ОП № 1 „Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа” ОП № 2 „Доставка на контактен проводник Ri 100”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка, чрез покупка, на материали и поддържащи елементи за въздушно - контактната мрежа по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа” и Обособена позиция № 2 „Доставка на контактен проводник”. Прогнозно количество контактен проводник - 5000 кг. Количествата материали и поддържащи елементи за въздушно - контактната мрежа, обект на доставка за всяка една от обособените позиции, се определят от Възложителя в зависимост от конкретните му нужди. За Обособена позиция № 2 Възложителят не се ангажира да усвои цялото прогнозно количество контактен проводник.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 110000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП Възложителя може да проведе „пряко договаряне” с определени лица, когато „процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.” В настоящия случай, със свое Решение № 2/15.01.2018г., Изпълнителния директор на „Градски транспорт” ЕАД, е открил процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание” с предмет „Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно – контактната мрежа (ВКМ)”, разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на токоснемащи материали” Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа” Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа” Обособена позиция № 4 с предмет „Доставка на контактен проводник Ri 100”. Обявлението за поръчка – комунални услуги е публикувано в РОП под № 824652 и под уникален № на поръчката в РОП № 01389 – 2018 – 0001. Комисия, назначена със Заповед № 25/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на „Градски транспорт” ЕАД, със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти и класира участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, открита по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, след получаване на Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, констатира, че: За ОП № 2 с предмет „Доставка на материали и поддържащи елементи за тролейбусна въздушно – контактна мрежа”, в законоустановения срок за подаване на оферти, такива не са постъпвали. В тази връзка и на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, процедурата в частта за ОП № 2, е прекратена с влязло в сила Решение № 8/05.04.2018г. на Изпълнителния директор на „Градски транспорт” ЕАД. За ОП № 4 с предмет „Доставка на контактен проводник Ri 100”, единствената подадена оферта за участие, не отговаря на условията за представяне и като такава се явява „неподходяща” по смисъла на §2 т.25 от ДР към ЗОП. В тази връзка и на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, процедурата в частта за ОП № 4, е прекратена с горецитираното Решение.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Поканата за участие в прякото договаряне се изпраща до: "ИМТ Гърков" ЕООД ЕИК 106529004 "Кати Прес" ЕООД ЕИК 118578151 "КамТехКом" ЕООД 831856032

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 2 от 15.01.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01389-2018-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Оферти се подават на следния адрес на Възложителя: гр.Варна, ул. „Тролейна” № 48, ет. 2, стая 3 „Деловодство”, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа, в срок до 26 юни 2018г. Преговорите за възлагане на обществената поръчка ще се проведът на 27 юни 2018г. от 10:00ч., в административната сграда на Възложителя: гр.Варна, ул. „Тролейна” № 48, ет. 2, в Заседателната зала.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор