Версия за печат

00022-2018-0003

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер А-860 от дата 07.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов № 9, За: инж. Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20312, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.assenovgrad.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180601rkBv1207251.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Зареждане с горива автомобилите на Община Асеновград, посредством абонаментни карти за безналично плащане"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Вид на поръчката: покупка. 2. Наименование на стоката: доставка на горива чрез карти за безналично плащане. 3. Допълнителна характеристика /изисквания/: безоловен бензин А 95, дизелово гориво и газ пропан бутан. 4. Количество: - безоловен бензин А95Н – 1 500 л. за период от 3 /три/ години, - безоловен бензин А98Н – 1 500 л. за период от 3 /три/ години, - дизелово гориво – 90 000 л. за период от 3 /три/ години, - газ пропан бутан – 20 000 л. за период от 3 /три/ години. Посочените количества са ориентировъчни и Купувача си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да ги завишава или намалява според конкретните нужди. 5. Качество: горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 6. Опаковка: наливно. 7. Година на производство: съответно 2018/2019/2020/2021 г. 8. Срок на договора: три години от датата на подписването му. За повече информация: Поръчка-спесификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката попада в един клас съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ и не включва разнородни дейностти/доставки, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 175000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП Възложителите могат да възлагат обществени поръчки, чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Съгласно ПМС № 191 от 29.07.2016 г. (ДВ, бр.61/2016, изм., бр.99/2016) стоката предмет на настоящата поръчка е включена в този списък и сделката ще се извърши на стокова борса чрез оторизиран брокер. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.2 от ЗОП. Съгласно чл.79, ал.4 от ЗОП договора за възлагане на обществена поръчка ще се сключи по правилата на съответната борса. На стоковата борса участват най-големите доставчици на горива, които имат клонова мрежа и притежават бензиностанции минимум във всички областни градове и по основните пътни артерии с действащи постерминални устройства за безналично плащане.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителя ще се възползва от разпоредбата на чл.65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, тъй като ще сключва договора на основание чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП, Възложителят сключва договор за обществена поръчка след влизането в сила на решението за откриване на процедурата.При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от Закона за обществени поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Петър Димов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Зам. - Кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-835/04.06.2018 г. на Кмета на Община Асеновград