Версия за печат

00267-2018-0062

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 18РОП56 от дата 07.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на пакетирани хранителни продукти, подправки и консерви за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на стоките, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения– неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400704.86 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №18РОП3 от дата 16.01.2018г. е открита обществена поръчка "открита процедура" по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на пакетирани хранителни продукти, подправки и консерви за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив". След провеждане на процедурата, с Решение №18РОП3(9)/16.04.2018г. на възложителя, процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с мотива, че всички подадени оферти за участие са неподходящи. Предвид обстоятелството, че необходимостта от възлагането на поръчката не е отпаднала, възложителят счита, че е налице основание за провеждане на договаряне без предварително обявление за същата, тъй като тя е прекратена с мотива, че подадените в откритата процедура оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ПЛЕИСТОР" ЕООД, ЕИК: 205131087, адрес: гр. Пловдив, ул. "Хан Тервел" №2, е-mail: pleistor.ltd@mail.bg,тел. 0885023344, с управител: Стоян Георгиев Иванов.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Посочената в настоящото решение стойност е с включено предвиденото подновяване на договора (еднократно и при същите условия, посочени в проекта на договор).

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

13.06.2018г. (сряда) 17:15 часа в деловодството на Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив пл. "Стефан Стамболов" №1.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИТЮКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП при Община Пловдив, упълномощен със Заповед №16ОА1356/07.06.2016г.