Версия за печат

00243-2018-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 60 от дата 01.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно техническа спецификация, по четири обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 37000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 49/24.04.2018 г. на възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, открита процедура с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване" е частично прекратена, поради липса на подадени оферти.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Стеримед – 93“ ЕООД, „Емикрон“ ЕООД, „Евромед – 7“ ООД, „Джи И Хелткеър България“ ЕООД, „Алексанадър Медика“ ЕООД, „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, СД „Медико - газ – Христов и Христова“, „Тримед“ ЕООД, „Медилон“ ЕООД, „Елта 90М“ ООД, „Жозер“ ЕООД, „Клима Мобил Сървиз“ ЕООД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 21 от 15.02.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00243-2018-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Срок за получаване на оферти - 18.06.2018 г. до 16:00 часа; Условия за отваряне на офертите - 19.06.2018 г. от 11:00 часа; Договарянето ще се проведе на 21.06.2018 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД, град София, ул. „Шейново“ № 19, сутерен, отдел „Обществени поръчки“.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Румен Любенов Велев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор