Версия за печат

01279-2018-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1000-179 от дата 30.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. 6-ти септември № 274, За: Майя Бахчеванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601083, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строително-ремонтни дейности и поддържане на улици и техните съоръжения, пътни платна, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Източен“ – община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

битумизирана основа от трошен камък, с вкл.транспорт с деб. 4 см; битумизирана основа от трошен камък, с вкл.транспорт с деб. 6 см; асфалтобетон неплътна смес за долен пласт, с вкл.трансп. с деб. 4 см; асфалтобетон неплътна смес за долен пласт, с вкл.трансп. с деб. 6 см; асфалтобетон плътмашинно фрезоване на асфалтова настилка с дебелина до 6 см.; направа на битумен разлив за връзка; основа от заклинен трошен камък; изкоп с багер земни маси до 0.5 м с натоварване, вкл. транспорт на изкопаните земни маси до 20 км.; ръчен изкоп с натоварване на транспорт с ръчни колички на разстояние до 50м.; разваляне на бетонови бордюри, основа под бордюри; направа на видими бордюри 18/35/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на видими бордюри 15/25/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на градински бордюри 8/16/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на настилка от нови пътни ивици /по бдс en1339 или екв./, върху пясъчна подложка 15 см – включващо всичко необходимо + доставка, изпълнение и уплътняване на пясъчна подложка; ремонт (вкл. демонтаж и почистване) на настилка от стари бетонови пътни ивици върху пясъчна подложка 15 см, включващо всички свързани с това разходи; повдигане и подравняване на същ. бордюри, включващо всичко необходимо; натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км. с включена такса стр. отпадъци; повдигане на дъждоприемни шахти, включващо всичко необходимо; повдигане на ревизионни шахти, включващо всичко необходимо; изграждане на нови дш с отток от бетонови тръби ф200, lср. = 4м. и всичко необходимо; асфалтови кръпки с дебелина 4см - топла смес и всичко необходимо - изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 6см - топла смес и всичко необходимо - изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 4см - студена смес и всичко необходимо - изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 6см - студена смес и всичко необходимо - изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; обработка и заливане на пукнатини в асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон; доставка, полагане и валиране настилка от фрезован асфалт с дебелина 15 см.; ремонт (вкл. демонтиране и почистване) на тротоарна настилка с налични плочи, включващо всичко необходимо; разваляне и сортиране на тротоарна настилка, натоварване и превоз на 20 км.; разваляне и сортиране на настилка от пътни ивици, натоварване и превоз на 20 км; тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30 см. (по бдс en1339 или еквивалент) върху пясъчна подложка 15см.- включваща и доставка и изпълнение на пясъчна подложка 15 см; тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 40/40 см. (по бдс en1339 или еквивалент) върху пясъчна подложка 15 см. - включваща и доставка и изпълнение на пясъчна подложка 15 см.; тротоарна настилка с вибропресовани тактилни цветни плочи 5см. (по бдс en1339 или еквивалент) върху пясъчна подложка 15 см. - включваща и доставка и изпълнение на пясъчна подложка 15 см.; ремонт на стъпала и страници от гранитогрес; ремонт паважна настилка с налични павета с утежнени условия (без отбиване на движението); механизирано разкъртване бетон; механизирано разриване и подравняване на земни почви; армирана бетонова настилка с 10 см. и всичко необходимо; полагане на хоризонтална маркировка от термопластична боя със светоотразяващи перли, вслючително всички свързани с това разходи –бяла; доставка и монтаж капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката, с размери измерени на място; доставка и монтаж на стоманен светлоотразителен антипаркинг елемент ф 89 мм l 800 мм; неармирана бетонова настилка с дебелина 10 см; доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемен точков отток в комплект с кофа и заключваща се чугунена решетка 500/500; полагане тръби за улична канализация от рр тръби dn200, включващо всички свързани с това разходи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, не е целесъобразно разделянето й на на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧУНЧУКОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ на РАЙОН ИЗТОЧЕН