Версия за печат

02709-2018-0033

BG-Чипровци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 276 от дата 01.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ, ул. Васил Левски №19, За: Петя Антова, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_cgiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180601nTkD9533084.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии- държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС ЧИПРОВЦИ

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

“ ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС ЧИПРОВЦИ” - Горски път - „Ковачева ливада - Яворак” Наименование на дейността мярка Прогнозно количество Ед. цена/ лв Прогнозна стойност/ лв. І. Текущ ремонт на съществуващ горски път Горски път - „Ковачева ливада - Яворак” Подравняване на пътното платно с булдозерно звено лм. 1150 1,82 2093,00 Разбиване на камъни и скали от пътното платно с хидравличен чук или рипер час 32 60,00 1920,00 Ръчно прочистване, прорязване и отхвърляне на паднали дървета и храсти от пътното платно лм. 935 0,20 187

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е практически и обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 /десет/ дневен и тече в зависимост от обжалвателния акт, съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Цветков Вълков

VIII.2) Длъжност

Директор